Aktualności

Profesor dr hab. Bogusław Śliwerski, dr h.c. multi. przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, a zarazem członek Sekcji I Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów oraz członek Zespołu Nauk Społecznych Rady Doskonałości Naukowej - został mianowany   z dniem 1 grudnia 2019 r.  na pięcioletnią kadencję członkiem International Board of Tomas Bata University in Zlín (Międzynarodowej Rady Uniwersytetu Tomasza Bata w Zlinie) w Republice Czeskiej.  W Radzie zasiadają jeszcze tak wybitni uczeni, jak: 

    • Prof. Pavel Büchler em.profesor sztuki w Manchester School of Art., artysta, pisarz  
    • Prof. Gert Heinrich -  fizyk - senior Professor at Faculty of Mechanical Science and Engineering at Technische Universität Dresden and in the Institute of Polymer Materials at the Leibniz Institute of Polymer Research Dresden e. V. (IPF) w Niemczech.
    • Prof. Markku Lahtinen - Rector Tampere University of Applied Sciences w Finlandii
    • Prof. Tone Lerher - Professor of Logistics Engineering and Structures of Material Handling Systems w University of Maribor na Słowenii
    • Prof. Bernhard Möginger – fizyk, professor of Testing of Polymer Based Materials and Parts w Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg w Niemczech.

 

 

Międzynarodowa Rada jest organem doradczym Rektora Uniwersytetu Tomasza Bata w Zlinie w zakresie m.in. opracowywania zadań strategicznych dla tej uczelni. Będzie też proponować zatrudnienie w ramach nowo powstałych kierunków kształcenia i nowych programów naukowo-badawczych, a także opracuje koncepcje umożliwiające doskonalenie procesów kształcenia i pracy naukowej akademików. Rolą Rady jest także opiniowanie aktywności naukowej oraz programów centrów badawczych UTB.

Członkami Międzynarodowej Rady  mogli zostać wybitni uczeni o najwyższej reputacji i morale.

pismo przewodnie-1.jpg

Warszawa, 24 czerwca 2019 r. 

List otwarty Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN i Stowarzyszenia Pedagogów Społecznie Zaangażowanych w sprawie publicznej wypowiedzi Rzecznika Praw DzieckaJakąż dojmującą gorycz, zawziętość, jakąż psią, służalczość uległość wyradza kara cielesna.

Tchórza czyni podłym, upartego i hardego bardziej zatwardziałym. 

Potęguje uczucia będące źródłem wszystkiego złego na tym świecie: nienawiść i strach.

Póki bicie dzieci nazywać będą wychowaniem, póty oba te uczucia ludźmi rządzić będą!

Ellen Key, Stulecie dziecka, 1900
Wyrażamy głębokie oburzenie wobec pojawienia się w przestrzeni publicznej wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka, która prezentuje aprobatę dla stosowania wobec dzieci kar cielesnych – tzw. klapsów. Uważamy tego typu słowa za nie tylko bulwersujące w świetle ustawowych zadań i misji Urzędu Rzecznika Praw Dziecka, ale wręcz wysoce szkodliwe, negatywnie oddziałujące na poglądy i zachowania społeczne osób dorosłych. 

Ochrona dzieci przed przemocą, prawa dziecka do życia wolnego od przemocy stanowią podstawowe zapisy w Konwencji o Prawach Dziecka, która powstała z polskiej inicjatywy. Polska jest wzorem społeczeństwa wprowadzającego międzynarodowe standardy ochrony praw. Temu celowi służy jednoosobowy organ Rzecznika Praw Dziecka, który przez wiele lat cieszył się społecznym zaufaniem. 

Jako pedagodzy podkreślamy, że w przestrzeni społecznej nie może być  miejsca na jakąkolwiek aprobatę przemocy wobec dzieci, a jej wyrażenie przez osobę powołaną do ochrony praw dzieci  powinno być stanowczo potępione.

Nikt już w demokratycznym świecie nie debatuje nad tym,  czy kary cielesne są dobre, skuteczne czy nie. Kary cielesne naruszają godność dziecka i stanowią zamach na jego podmiotowość, człowieczeństwo i podstawowe prawa. Badania naukowe jednoznacznie wykazały, że nie mają one żadnych walorów wychowawczych a jednocześnie bardzo poważnie szkodzą rozwojowi.  W świetle wyników współczesnych badań, bezsprzeczne są dowody wysokiej szkodliwości tego typu praktyk. Wykazano liczne zakłócenia i problemy rozwojowe - emocjonalne, poznawcze, społeczne, zdrowotne wynikające z doświadczania tzw. klapsów. Najbardziej spektakularny charakter mają dowody naukowe o zmianach w budowie i funkcjonowaniu mózgu, jakie powodują kary cielesne. 

Odwrót od kar cielesnych stosowanych w jakikolwiek sposób i z jakąkolwiek siłą,  jest widoczny na całym świecie. Walka z wszelką przemocą wobec dzieci, w tym karami cielesnymi jest niezbywalnym warunkiem ochrony godności osoby ludzkiej i praw młodego pokolenia. Jest ona także fundamentem ładu społecznego budującego przyszłość Polski, Europy i świata.         Przewodnicząca   Zespołu Pedagogiki Społecznej

        przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk 

       - prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss

       Prezes Stowarzyszenia Pedagogów Społecznie Zaangażowanych

       - prof. dr hab. Tadeusz Pilch

Pismo Dziekana Wydziału I PAN_1.jpglist przewodni.jpg

 

Psimo do MNiSW-spr NCN 001.jpgNCN - odp MNiSW 001.jpg