Sprawozdania

Informacja o działalności Zespołu Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania

przy KNP PAN w 2019 r.

(sporządzana w wersji elektronicznej

Termin: 25.01.2020 r. 

 1. Informacje ogólne

Zespół przy KNP PAN 

I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Zespołu Komitetu:  

 • skład osobowy 

Łącznie Zespół tworzy 85 osób, jego pracami kierował członek KNP PAN Roman Leppert. W ramach Zespołu nie są tworzone żadne struktury.

 • zestawienie liczbowe: liczba członków ogółem, w tym członkowie KNP PAN;

W pracach  dotychczas działającego Zespołu Pedagogiki Ogólnej bierze udział 30 osób, w tym jeden członek KNP PAN (Roman Leppert).

W Zespole Teorii Wychowania przed jego połączeniem z Zespołem Pedagogiki Ogólnej zarejestrowanych było 55 osób, w tym jeden członek KNP PAN (Mirosław Kowalski).

II.1. Zebrania plenarne (data, najważniejsze omawiane problemy, w tym zebrania z referatami naukowymi).

W roku 2019 odbyły się dwa zebrania Zespołu Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania:

- 26 kwietnia 2019  r., którego program obejmował:

1)  wystąpienie prof. Pelcovej pt. Wychowanie jako ruch, czyli o sztuce poruszania się w życiu. Filozofia wychowania Jana Patočki

2)  wystąpienie dr. hab. Dariusza Bębna pt. Sokrates jako wychowawca. Wokół sokratejskich rozważań Jana Patočki.

Posiedzenie odbyło się w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

uczestniczyło w nim 21 osób.

- 22 listopada 2019 r. na temat „Kształcenie jako budowanie relacji człowieka ze światem i intelektualna praktyka. Podmiot - Tożsamość - Refleksja etyczna”, którego program obejmował wystąpienia:

dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen prof. AMW - Podmiotowość – roztropność  - obywatelskość. Intelektualny wymiar edukacji dla demokracji i jego aporie

dr hab. Klaudia Węc prof. AIK - Podmiot, tożsamość, rozwój. Psychoanalityczne konteksty wychowania

dr hab. Rafał Godoń prof. UW- Integralność kształcenia. Etyczny wymiar refleksji nad edukacją

oraz wystąpienie dr Marty Kowalczuk-Walędziak - Współpraca międzynarodowa jako forma rozwoju zawodowego nauczyciela:  możliwości i wyzwania. Komunikat z badań

Posiedzenie odbyło się na Uniwersytecie Łódzkim, wzięło w nim udział 35 osób.III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych)

III.1 Konferencje naukowe zorganizowane/ współorganizowane przez Zespół Komitetu Liczba ogółem ……

Nazwa konferencji

Organizator, 

Rodzaj konferencji

Liczba uczestników

Liczba

data, miejsce

współorgani-

zatorzy, patronat

krajowa

między-narodowa

ogółem

z zagranicy

Wystąpień

Członków KNP  PAN

   

 

W tabeli: liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych 

III.2 Omówienie najważniejszych wyników konferencji z punktu widzenia ich znaczenia dla reprezentowanej przez Zespół subdyscypliny naukowej.

 1. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę (opis)

- audycje i programy w radiu i telewizji, 

- udział w festiwalach nauki, piknikach naukowych, 

- wystąpienia w mediach elektronicznych, 

- artykuły w prasie popularyzujące naukę itp. – dotyczy działań, w których bezpośrednio zaangażowany był Zespół KNP PAN 

 1. Działania Zespołu ………………………………………… 

na rzecz pedagogiki jako  dyscypliny – czy jej subdyscypliny naukowej (opis)

V.1. Ocena stanu i potrzeb dyscypliny/problemu oraz instytucji naukowych; 

formułowanie zadań ważnych dla rozwoju nauki lub regionu; 

inspirowanie innych działań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, 

współpraca na rzecz wspierania rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową; m.in. formułowanie priorytetów badawczych, ocena wydawnictw naukowych, opracowywanie i przedstawianie programów badawczych oraz standardów i kierunków kształcenia w zakresie pedagogiki 

V.2 Działalność ekspercka, opinie, oceny i konsultacje w roku sprawozdawczym. 

V.2.1. Ekspertyzy: zagadnienie/temat, wykonawca/współwykonawca, zleceniodawca lub jednostka wnioskująca, termin wykonania (rok rozpoczęcia i rok zakończenia) odbiorca, sposób wykorzystania, sposób upowszechniania, inne instytucje lub osoby, którym ekspertyza była przedstawiana (wykaz, opis). 

V.2.2. Opinie, oceny i konsultacje (wykaz).

 1. 3. Inne działania wynikające ze specyfiki działania Zespołu Komitetu (opis).

 1. Działalność wydawnicza

VI.1


Wyszczególnienie


Tytuł publikacji

Wydawca/współwydawca

Wydawnictwa 

w wersji:

- drukowanej


Nakład

(w egz.)

   

- elektronicznej

 

Wydawnictwa ciągłe (w tym czasopisma, np. miesięczniki, kwartalniki; inne periodyki)

 1. Przegląd Pedagogiczny, wydawany przez UKW w Bydgoszczy
 2. ……
 3. ……

Czasopismo wydawane zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej

W wersji drukowanej 100 egzemplarzy

Wydawnictwa zwarte (np. monografie, materiały pokonferencyjne, inne)

 1. ……
 2. ……
 3. ……
   

Pozostałe publikacje

 1. ……
 2. ……
 3. ……
   

VI.2. Omówienie działalności wydawniczej Komitetu w roku sprawozdawczym.

VII. Aktywność międzynarodowa Zespołu przy KNP PAN (opis) 

Współpraca Zespołu z organizacjami międzynarodowymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego. 

VIII. Współpraca Zespołu Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego (opis)  

(np. współpraca z Sejmem, Senatem, jednostkami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, współpraca z towarzystwami naukowymi, z innymi organizacjami). 

 1. Pozostałe informacje, istotne ze względu na specyfikę działalności Zespołu przy  Komitecie. 

Informacja o działalności komitetu naukowego/ problemowego PAN w 2019 r.

(sporządzana w wersji elektronicznej; forma tradycyjna do uzgodnienia z właściwym adresatem)

Adresaci:

Wydział PAN 

(koordynujący działalność komitetu naukowego/ problemowego objętego zakresem działania Wydziału)

Gabinet Prezesa PAN 

(w zakresie działalności komitetu problemowego przy Prezydium PAN)

Termin: 31.01.2020r.
 1. Informacje ogólne

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu:

 • prezydium, skład osobowy Komitetu 
 • zestawienie liczbowe: liczba członków ogółem, w tym członkowie PAN;
 • zatrudnionych w (jako głównym miejscu pracy): jednostkach PAN, uczelniach, instytutach badawczych, pozostałych)
 • komisje, sekcje lub zespoły (nazwy, przewodniczący), liczba członków, udział w ich składzie osób niebędących członkami Komitetu. 

Zespół Metodologii Badań Pedagogicznych przy KNP PAN

Przewodniczący: dr Sławomir Pasikowski (członek specjalista KNP PAN)

Liczba członków Zespołu: 49

Liczba członków Zespołu niebędących członkami Komitetu: 48I.2. Zakres działania Komitetu.

I.3. Dane adresowe do korespondencji: adres pocztowy, adresy elektroniczne, numer telefonu do kontaktów. 1. Zebrania Komitetu (opis)

II.1. Zebrania plenarne (data, najważniejsze omawiane problemy, liczba i tematy wygłoszonych referatów)

II.2. Posiedzenia prezydium Komitetu (data, najważniejsze omawiane problemy) 

II.3. Posiedzenia komisji, sekcji, zespołów (data, liczba i tematy wygłoszonych referatów)

W roku 2019 odbyły się 4  posiedzenia ZMBP 

 1. VI posiedzenie ZMBP przy KNP PAN

Data: 1 kwietnia 2019 r., godz. 12:00 - 16:00

Miejsce: SGGW w Warszawie, sala konferencyjna budynku Biblioteki Głównej

Główne punkty programu: 

 1. dr hab. Hana Červinková, Nauczanie i uczenie się antropologii w edukacji nauczycieli (Antropologia i edukacja. Etnograficzne badania edukacyjne w tradycji amerykańskiej)
 2. dr Justyna Pilarska, Wokół pedagogiki miejsca: jak badać miasto? Sarajewskie studium przypadku
 3. dr Rozalia Ligus, Czy narracje „badaczy tubylczych” i wywiady w triadzie wymagają nowego podejścia analitycznego?
 4. dr hab. Beata Maria Nowak, Zastosowanie modeli logitowych w badaniach nad rodziną oraz w innych obszarach pedagogicznego i społecznego działania 

 1. VII posiedzenie ZMBP przy KNP PAN

Data: 1 lipca 2019 r., godz. 12:00 - 17:00

Miejsce: Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ, Sala Rady Wydziału, 

Główne punkty programu:

 1. prof. dr hab. Jacek Piekarski, Co to znaczy uczestniczyć w praktyce badawczej? Uwagi na temat wykorzystania typologii w budowaniu perspektywy uczestniczącej
 2. dr hab. Marek Rembierz, O relacjach między filozofią i pedagogiką - uwagi metodologiczne i próba systematyzacji
 3. dr Sławomir Pasikowski, Budowanie typologii wsparte analizą skupień
 4. dr Marcin Kafar, dr Sławomir Pasikowski, Idea podzespołu do badań nad dyskursem w nauce

 1. VIII posiedzenie ZMBP przy KNP PAN

Data: 15 października 2019 r., godz. 12:00 - 17:00

Miejsce: Instytut Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

Główne punkty programu:

 1. prof. Bogusław Śliwerski, Przejawy pseudonaukowego oporu wobec krytyki w pracach awansowych z pedagogiki 
 2. prof. Marek Rembierz, Krytyka naukowa, dyskusja wiedzotwórcza i kultura logiczna jako afirmacja wartości poznawczych (w nawiązaniu do toruńskich wykładów Tadeusza Czeżowskiego z ogólnej metodologii nauk w Katedrze Pedagogiki UMK w roku akademickim 1953/1954) 
 3. Krytyka metodologiczna w nauce - problemy i kontynuacje 

- dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości: prof. Mieczysław Malewski, prof. Jacek Piekarski, prof. Krzysztof Rubacha, prof. Marek Rembierz 

 1. IX posiedzenie ZMBP przy KNP PAN

Data: 28 listopada 2019 r., godz. 9:00 - 10:15

Miejsce: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Instytut Pedagogiki

Główne punkty programu:

 1. Sprawozdanie z działalności Zespołu Metodologii Badań Pedagogicznych przy KNP PAN
 2. Zakończenie połączone z rozpoczęciem Seminarium Metodologicznego ZMBP przy KNP PAN
III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych)

III.1 Konferencje naukowe zorganizowane/ współorganizowane przez Komitet lub organizowane pod patronatem Komitetu: 

Liczba ogółem ……

w tym:

Nazwa konferencji

Organizator, 

Rodzaj konferencji

Liczba uczestników

Liczba

Dofinans.

data, miejsce

współorgani-

zatorzy, patronat

krajowa

między-narodowa

ogółem

z zagranicy

wystąpień

ze środków

DUN (w zł)

Seminarium Metodologiczne ZMBP przy KNP PAN

Zespół Metodologii Badań Pedagogicznych przy KNP PAN, 

 Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

Instytut Pedagogiki; współpraca: 

 Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Cieszynie 

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Oddział w Cieszynie

tak

-

ok. 60

0

17

0

W tabeli: liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych 

III.2 Omówienie wyników konferencji z punktu widzenia jej znaczenia dla reprezentowanej przez Komitet dyscypliny naukowej.

W następstwie wykładu plenarnego prof. dr. hab. Jana Woleńskiego "O teorii w nauce", dyskusji panelowej, w której wzięli udział prof. dr hab. Jan Woleński, czł. PAN, prof. dr hab. Adam Jonkisz,  prof. UJD dr hab. Wiesław Wójcik oraz dr hab. Marek Rembierz, a także w następstwie wystąpień m.in. prof. dr hab. Jacka Piekarskiego, prof. dr hab. Krzysztofa Rubachy, prof. dr hab. Wojciecha Kojsa,  prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wieleckiego możliwe stało się sformułowanie poniżej prezentowanych konkluzji podsumowujących obrady podczas Seminarium Metodologicznego ZMBP przy KNP PAN.

Teorie są pojmowane jako zbiory zdań oraz jako modele. Choć w obu przypadkach język stanowi podstawę generowania teorii, to zależnie od ujęcia zmieniać się będą kryteria oceny oraz metodologiczne reguły budowy teorii. W pedagogice przeważa raczej "modelowe" ujęcie teorii, stąd w istocie dyskusja nad teoriami pedagogicznymi dotyczy częściej jakości modeli i warunków ich tworzenia. Modele te, najogólniej rzecz biorąc, dają się pogrupować dychotomicznie, tj. na modele mentalne oraz modele semantyczne. Korespondencja i przekładalność tych klas modeli obrazuje rolę języka oraz rozumowania w poznaniu. W związku z brakiem pełnej kongruencji między językiem i opisywaną nim rzeczywistością (przeżywaną, podzielaną lub uniwersalizowaną), nauki empiryczne, takie jak pedagogika, potrzebuję rozwiązań metodologicznych pozwalających interweniować w tę opisywaną rzeczywistość. Przykładem takiego względnie kompleksowego rozwiązania jest schemat badań eksperymentalnych. O ile trudno o teorie w naukach społecznych i humanistycznych, które spełniają rygorystyczne kryteria logiczne, o tyle w zasięgu tych nauk pozostaje metoda opisu analitycznego, który oparty jest na definicjach oraz rozumowaniu wykorzystującym treść tych definicji i ich konsekwencje. Stąd konkluzja, że żadna z nauk nie powinna porzucać analizy pojęć oraz budowanych z nich teorii (zbiorów zdań lub modeli), niezależnie od tego, czy teorie te mają kontekstualny - jak w pedagogice i innych naukach humanistycznych i społecznych - czy też uniwersalizujący charakter.

 1. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę (opis)

(audycje i programy w radiu i telewizji, udział w festiwalach nauki, piknikach naukowych, wystąpienia w mediach elektronicznych, artykuły w prasie popularyzujące naukę itp. – dotyczy działań, w których bezpośrednio zaangażowany był Komitet lub jego struktury wewnętrzne). 

 1. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/ problemu (opis)

V.1. Ocena stanu i potrzeb tych dyscyplin/problemu oraz instytucji naukowych (z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii); formułowanie zadań ważnych dla rozwoju nauki i gospodarki narodowej lub regionu; inspirowanie innych działań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, współpraca z organami i instytutami naukowymi Akademii na rzecz wspierania rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową; m.in. formułowanie priorytetów badawczych, ocena wydawnictw naukowych, opracowywanie i przedstawianie programów badawczych oraz standardów i kierunków kształcenia w zakresie reprezentowanych dyscyplin/ problemu objętych zakresem działania Komitetu, inne wynikające ze specyfiki działania Komitetu (dotyczy działań, w których podmiotem był Komitet lub jego struktury wewnętrzne, a nie poszczególne osoby).  

V.2 Działalność ekspercka, opinie, oceny i konsultacje w roku sprawozdawczym. 

V.2.1. Ekspertyzy: zagadnienie/temat, wykonawca/współwykonawca, zleceniodawca lub jednostka wnioskująca, termin wykonania (rok rozpoczęcia i rok zakończenia) odbiorca, sposób wykorzystania, sposób upowszechniania, inne instytucje lub osoby, którym ekspertyza była przedstawiana (wykaz, opis). 

V.2.2. Opinie, oceny i konsultacje (wykaz).

 1. 3. Inne działania wynikające ze specyfiki działania Komitetu (opis). 1. Działalność wydawnicza

VI.1


Wyszczególnienie


Tytuł publikacji

Wydawca/współwydawca

Wydawnictwa 

w wersji:

- drukowanej


Nakład

(w egz.)

Dofinans. ze środków DUN

(w zł)

   

- elektronicznej

   

Wydawnictwa ciągłe (w tym czasopisma, np. miesięczniki, kwartalniki; inne periodyki)

 1. ……
 2. ……
 3. ……
     

Wydawnictwa zwarte (np. monografie, materiały pokonferencyjne, inne)

 1. Banaszak, S., Śmietańska, J. (red.) (2019). Diagnoza w wymiarze jednostkowym i społecznym. Poznań: Wyd. UAM.ISBN: 978-83-232-3420-3
 2. Banaszak, S. (2019). Menedżerowie w społeczeństwie współczesnym. Studium z socjologii edukacji. Poznań: Wyd. UAM. ISBN: 978-83-232-3457-9.
 3. Cervinkowa, H. (red.) (2019). Antropologia i edukacja. Etnograficzne badania edukacyjne w tradycji amerykańskiej. Wrocław: Wyd. Naukowe DSW. ISBN: 978-83-65408-06-8.
 4. Pasikowski, S. (2019). Pomiar pośredni cech modelowanych w strukturze opozycji. Formuły integracji danych. Podręcznik Pracowni Narzędzi Badawczych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Warszawa-Toruń, Przegląd Badań Edukacyjnych 28a. Toruń: Wyd. UMK, ISBN: 978-83-231-4192-1.
 5. Piekarski, J., Urbaniak-Zając, D., Pasikowski, S. (red.) (2019). Krytyka metodologiczna w praktyce tworzenia wiedzy. Łódź: Wyd. UŁ. ISBN: 978-83-8142-715-9.

Drukowana: 1, 2, 3, 4

Elektroniczna:2, 3,  5

?

0

Pozostałe publikacje

 1. ……
 2. ……
 3. ……
   

0

VI.2. Omówienie działalności wydawniczej Komitetu w roku sprawozdawczym.

VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu (opis) 

Współpraca Komitetu z organizacjami międzynarodowymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego (m.in. pełnienie przez Komitet funkcji komitetu narodowego ds. współpracy z organizacjami naukowymi, współpraca z innymi międzynarodowymi organizacjami naukowymi, udział członków Komitetu we władzach, pracach komisji, komitetów itp. międzynarodowych organizacji naukowych.) 

Współpraca z Department of Education Sciences, University of Alcala de Henares (Hiszpania) w zakresie problemu "Individual, formal, and socio-cultural factors of research methodology education".

VIII. Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego (opis)  

(np. współpraca z Sejmem, Senatem, jednostkami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, współpraca z towarzystwami naukowymi, z innymi organizacjami). 

 1. Pozostałe informacje, istotne ze względu na specyfikę działalności Komitetu......................................dnia............ 20.. r.  

..................................................................

(Przewodniczący Komitetu)

........................................................................................................

(Imię i nazwisko, nr telefonu osoby sporządzającej informację)

Informacja o działalności komitetu naukowego/ problemowego PAN w 2019 r.

(sporządzana w wersji elektronicznej; forma tradycyjna do uzgodnienia z właściwym adresatem)

Adresaci:

Wydział PAN 

(koordynujący działalność komitetu naukowego/ problemowego objętego zakresem działania Wydziału)

Gabinet Prezesa PAN 

(w zakresie działalności komitetu problemowego przy Prezydium PAN)

Termin: 31.01.2020r.
 1. Informacje ogólne

Zespół Pedagogiki Młodzieży działający przy KNP PAN

I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu:

 • prezydium, skład osobowy Komitetu 

Przewodnicząca: prof. Agnieszka Cybal-Michalska 

Sekretarz: dr Bożena Kanclerz

 • zestawienie liczbowe: liczba członków ogółem, w tym członkowie PAN; ( 138 członków)
 • zatrudnionych w (jako głównym miejscu pracy): jednostkach PAN, uczelniach, instytutach badawczych, pozostałych) 
 • komisje, sekcje lub zespoły (nazwy, przewodniczący), liczba członków, udział w ich składzie osób niebędących członkami Komitetu. 

W ramach Zespołu Pedagogiki Młodzieży zostało utworzonych 10 następujących Zespołów Roboczych:  • Tożsamość młodzieży (i proces jej formowania) w rzeczywistości permanentnej zmiany – koordynatorka prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
 • Młodzież i procesy socjalizacji oraz stratyfikacji społecznej – koordynatorka prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik
 • Młodzież - między edukacją a rynkiem pracy – koordynatorka prof. dr hab. Magdalena Piorunek
 • Młodzież i jej problemy w środowisku edukacyjnym – koordynator prof. UAM dr hab. Andrzej Ćwikliński
 • Aktywizacja młodzieży w środowisku lokalnym i kulturalnym – koordynatorka prof. UAM dr hab. Katarzyna Segiet
 • Analiza dyskursu o młodzieży – koordynatorka prof. UKW dr hab. Helena Ostrowicka
 • Między partycypacją a wykluczeniem – koordynatorka prof. WSB dr hab. Małgorzata Orłowska
 • Młodzież wobec transgresyjności kultury, kryzysu podmiotu oraz przemian tożsamości– koordynatorka prof. nadzw. dr hab. Klaudia Węc
 • Zaburzenia rozwoju w okresie adolescencji – koordynatorka prof. UAM dr hab. Hanna Kubiak
 • Zespół do spraw informacji i promocji dorobku z obszaru pedagogiki młodzieży – koordynator prof. UAM dr hab. Waldemar SegietI.2. Zakres działania Komitetu.

I.3. Dane adresowe do korespondencji: adres pocztowy, adresy elektroniczne, numer telefonu do kontaktów.

 1. Zebrania Komitetu (opis)

II.1. Zebrania plenarne (data, najważniejsze omawiane problemy, liczba i tematy wygłoszonych referatów)

Zebranie 

Data i miejsce spotkania

Najważniejsze omawiane problemy

VIII Posiedzenie Zespołu Pedagogiki Młodzieży, działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

01.03.2019 r., Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Wykład prof. dr hab. Zenona Gajdzicy zatytułowany: Młodzież z niepełnosprawnością w rezerwatach przestrzeni społecznych.

Dyskusja członków Zespołu Pedagogiki Młodzieży na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością w Polsce z uwzględnieniem kontekstu politycznego, edukacyjnego i ekonomicznego.

Wartościowa Godzina z Zespołem Roboczym – prezentacja działalności i badań członków Zespołu Roboczego: Młodzież i procesy socjalizacji oraz stratyfikacji społecznej, którego koordynatorką jest prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik.

IX Posiedzenie Zespołu Pedagogiki Młodzieży, działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

31.05.2019 r., Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Wykład UAM dr hab. Wojciecha Skrzydlewskiego zatytułowany: Odpowiedź zna wiatr. O kulturotwórczej roli muzyki popularnej.

Dyskusja członków Zespołu Pedagogiki Młodzieży na temat zdań edukacji związanej z kształtowaniem świadomości kulturalnej młodzieży.

Wartościowa Godzina z Zespołem Roboczym – prezentacja działalności członków Zespołu Roboczego: do spraw informacji i promocji dorobku z obszaru pedagogiki młodzieży, którego koordynatorem jest prof. dr. hab. Waldemar Segiet.

X Posiedzenie Zespołu Pedagogiki Młodzieży, działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

18.10.2019 r., Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Wykład prof. dr hab. Stefana Michała Kwiatkowskiego z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na temat: Młodzież w obliczu zagrożeń współczesności.

Dyskusja członków Zespołu Pedagogiki Młodzieży na temat wyników badań przedstawionych przez prof. dr hab. Stefana Michała Kwiatkowskiego i wiedzy dotyczącej młodzieży, której dostarczyły.

Wartościowa Godzina z Zespołem Roboczym – prezentacja działalności i badań członków Zespołu Roboczego: zaburzenia rozwoju w okresie adolescencji, którego koordynatorką jest prof. dr hab. Hanna Kubiak

II.2. Posiedzenia prezydium Komitetu (data, najważniejsze omawiane problemy) 

II.3. Posiedzenia komisji, sekcji, zespołów (data, liczba i tematy wygłoszonych referatów)Każdy z zespołów roboczych realizuje spotkania w indywidualnie ustalonych terminach.III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych)

III.1 Konferencje naukowe zorganizowane/ współorganizowane przez Komitet lub organizowane pod patronatem Komitetu: 

Liczba ogółem: 2

w tym:

Nazwa konferencji

Organizator, 

Rodzaj konferencji

Liczba uczestników

Liczba

Dofinans.

data, miejsce

współorgani-

zatorzy, patronat

krajowa

między-narodowa

ogółem

z zagranicy

wystąpień

ze środków

DUN (w zł)

III Ogólnopolska Konferencja pt. Strefa Projektów Edukacyjnych i Społecznych, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

25.04.2019 r.

W gronie współorganizatorów byli  członkowie Zespołu Pedagogiki Młodzieży, zaś przewodnicząca ZPM prof. zw. Agnieszka Cybal – Michalska objęła konferencję swoim patronatem 

X

-

354

2

26

-

III Naukowo-Metodyczna Konferencja

Uczeń nietypowy, czyli wyjątkowy –

rozwijanie myślenia kreatywnego u dzieci i młodzieży, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym, 22.10.2019 r.

W gronie zaproszonych gości prowadzonych warsztaty byli członkowie Zespołu Pedagogiki Młodzieży, zaś przewodnicząca ZPM prof. zw. Agnieszka Cybal – Michalska objęła konferencję swoim patronatem

X

-

140

-

2

-

W tabeli: liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych 

III.2 Omówienie wyników konferencji z punktu widzenia jej znaczenia dla reprezentowanej przez Komitet dyscypliny naukowej.

Podczas Konferencji Strefa Projektów Edukacyjnych i Społecznych wiele wystąpień odnosiło się do działalności projektowej związanej z młodzieżą. Poruszano tematy dotyczące między innymi: rozwijania jej kreatywnego myślenia, kompetencji obywatelskich i przedsiębiorczych, zasobów osób z niepełnosprawnością, aktywności wolontariackiej, spędzaniu czasu z seniorami oraz międzykulturowości. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wymiany myśli i doświadczeń w zakresie prowadzenia projektów z udziałem ludzi młodych. Podjęta podczas dyskusji wątki przyczyniły się  do podjęcia refleksji nad dynamiką zmian we współczesnej rzeczywistości, powodująco potrzebę nieustannej modyfikacji założeń i sposobu realizacji działań w obszarze edukacji, także poświęconej młodzieży.

III Naukowo-Metodyczna Konferencja pt. Uczeń nietypowy, czyli wyjątkowy – rozwijanie myślenia kreatywnego u dzieci i młodzieży przyczyniła się do wysublimowania wniosku, jak istotne okazuje się rozwijanie myślenia kreatywnego u młodych ludzi, którzy w niedalekiej przyszłości rozpoczną samodzielną partycypację w złożonej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Podczas prelekcji i wystąpień pojawiło się wiele refleksji wskazujących na złożoność i nieprzewidywalność przeobrażeń współczesnego świata, które nie są obojętne dla żyjącego w jego przestrzeni człowieka. W zmieniającym się społeczeństwie szczególnie poszukiwaną umiejętnością staje się myślenie kreatywne. Oddziałuje ono stymulująco na rozwój człowieka oraz wspiera go w procesie radzenia sobie w różnych sytuacjach. Prawidłowości te przyczyniają się do uznania kreatywności za jedną z kompetencji, mających kluczowe znaczenie dla niemalże wszystkich płaszczyzn funkcjonowania podmiotu – edukacyjnej, społecznej, zawodowej oraz osobistej.
 1. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę (opis)

(audycje i programy w radiu i telewizji, udział w festiwalach nauki, piknikach naukowych, wystąpienia w mediach elektronicznych, artykuły w prasie popularyzujące naukę itp. – dotyczy działań, w których bezpośrednio zaangażowany był Komitet lub jego struktury wewnętrzne). 

- audycje i programy w radiu i telewizji, 

- udział w festiwalach nauki, piknikach naukowych, 

- wystąpienia w mediach elektronicznych, 

Założenie strony internetowej, która promuje działalność Zespołu Pedagogiki Młodzieży działającej przy KNP PAN: http://zpm.home.amu.edu.pl/

- artykuły w prasie popularyzujące naukę itp. – dotyczy działań, w których bezpośrednio zaangażowany był Zespół KNP PAN  1. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/ problemu (opis)

Ideą spotkań Zespołu Pedagogiki Młodzieży jest możliwość prowadzenia dyskursu na temat młodzieży jako przedmiocie (młodzież w centrum pedagogiki) i podmiocie (młodzież w centrum permanentnej zmiany społecznej) badań pedagogicznych z udziałem znamienitych osobistości, których wybitne osiągnięcia na niwie działalności naukowej zasługują na szczególne uznanie. Członkowie Zespołu Pedagogiki Młodzieży spotykają się regularnie – trzy razy w ciągu każdego roku kalendarzowego. W trakcie Posiedzeń Zespołu wygłaszany jest referat poświęcony wybranym problemom z obszaru pedagogiki młodzieży. Ważny punkt spotkań stanowi dyskusja tematyczna dotycząca młodzieży i jej partycypacji w rzeczywistości społeczno-kulturowej. Spotkania owocują zapoznawaniem się z osiągnięciami badawczymi członków Zespołów Roboczych. Ponadto, Posiedzenia Zespołu stanowią forum dyskusji dla młodych naukowców w ramach inicjatywny Poranna kawa z cytatami – Oni, One mówią… Warto podkreślić, iż członkowie Zespołu Pedagogiki Młodzieży upowszechniają oraz promują swoje osiągnięcia badawcze w licznych publikacjach, także tych które stanowią wynik prac związanych z bezpośrednią działalnością Zespołu.

V.1. Ocena stanu i potrzeb tych dyscyplin/problemu oraz instytucji naukowych (z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii); formułowanie zadań ważnych dla rozwoju nauki i gospodarki narodowej lub regionu; inspirowanie innych działań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, współpraca z organami i instytutami naukowymi Akademii na rzecz wspierania rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową; m.in. formułowanie priorytetów badawczych, ocena wydawnictw naukowych, opracowywanie i przedstawianie programów badawczych oraz standardów i kierunków kształcenia w zakresie reprezentowanych dyscyplin/ problemu objętych zakresem działania Komitetu, inne wynikające ze specyfiki działania Komitetu (dotyczy działań, w których podmiotem był Komitet lub jego struktury wewnętrzne, a nie poszczególne osoby).  

 1. a) formułowanie zadań ważnych dla rozwoju nauki lub regionu; 

W humanistycznym dyskursie istnieje wyraźne zapotrzebowanie na wiedzę o: źródłach i miejscu pedagogiki młodzieży w obszarze nauk społecznych, współczesnych nurtach rozwoju pedagogiki młodzieży, kierunkach badań nad młodzieżą jak również ich historycznych i kulturowych uwarunkowaniach czy też perspektywach badawczych w badaniach pedagogicznych nad młodzieżą a także na umiejętności: wykorzystania i integrowania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki młodzieży w celu analizy złożonych socjopedagogicznych problemów okresu adolescencji oraz prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych z obszaru pedagogiki młodzieży.  Wysiłek pedagogów zintegrowanych w ramach prac zespołu Pedagogiki Młodzieży jest również skierowany w stronę uznania postulatu wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w obszarze pedagogiki młodzieży. 

 1. a) inspirowanie innych działań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym;

- wykłady tematyczne poświęcone problematyce  młodzieży;

- wspieranie rozwoju  i kształcenia kadry naukowej i dydaktycznej, której działalność skoncentrowana jest na rozwoju pedagogiki młodzieży w ramach różnych ośrodków akademickich

- konsolidację akademickiego środowiska uczonych, którzy przedmiotem swoich eksploracji uczynili młodzież – zespół stanowi tym samym forum integrujące środowisko naukowe pedagogów 

- działalność Zespołów Roboczych w ramach Zespołu Pedagogiki Młodzieży 

 1. c) współpraca na rzecz wspierania rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową; m.in. formułowanie priorytetów badawczych, ocena wydawnictw naukowych, opracowywanie i przedstawianie programów badawczych oraz standardów i kierunków kształcenia w zakresie pedagogiki:

- stwarzanie młodym naukowcom przestrzeni rozwoju własnej tożsamości naukowej, doskonalenie ich warsztatów badawczych oraz tworzenie platformy wymiany myśli i  promocji swoich osiągnięć badawczych. Ponadto udział młodych naukowców w forum dyskusyjnym podczas inicjatywy mającej miejsce na Posiedzeniach Zespołu w ramach cyklu: Poranna kawa z cytatami – Oni, One mówią…, Wartościowa godzina z Zespołem Roboczym;

- opracowywanie projektów badawczych przez uczonych z różnych ośrodków naukowych z całej Polski w ramach Zespołów Roboczych;

- możliwość publikowania w monografiach prezentujących doniesienia badawcze członków Zespołu Pedagogiki Młodzieży

V.2 Działalność ekspercka, opinie, oceny i konsultacje w roku sprawozdawczym. 

V.2.1. Ekspertyzy: zagadnienie/temat, wykonawca/współwykonawca, zleceniodawca lub jednostka wnioskująca, termin wykonania (rok rozpoczęcia i rok zakończenia) odbiorca, sposób wykorzystania, sposób upowszechniania, inne instytucje lub osoby, którym ekspertyza była przedstawiana (wykaz, opis). 

Prof. A. Cybal-Michalska została powołana do Zespołu Sterującego pracami nad Polityką Oświatową Miasta Poznania, a do jego zespołów problemowych zostały powołane następujące osoby (członkinie i członkowie Zespołu Pedagogiki Młodzieży): Prof. M. Rosalska, dr E. Karmolińska, dr M. Porzucek-Miśkiewicz, dr B. Kanclerz, dr L. Myszka-Strychalska, dr Ł. Ratajczak. 

V.2.2. Opinie, oceny i konsultacje (wykaz).

 1. 3. Inne działania wynikające ze specyfiki działania Komitetu (opis). 1. Działalność wydawnicza

VI.1


Wyszczególnienie


Tytuł publikacji

Wydawca/współwydawca

Wydawnictwa 

w wersji:

- drukowanej


Nakład

(w egz.)

Dofinans. ze środków DUN

(w zł)

   

- elektronicznej

   

Wydawnictwa ciągłe (w tym czasopisma, np. miesięczniki, kwartalniki; inne periodyki)

 1. ……
 2. ……
 3. ……
     

Wydawnictwa zwarte (np. monografie, materiały pokonferencyjne, inne)

 1. A. Cybal-Michalska, B. Kanclerz, L. Myszka-Strychalska, P. Peret-Drążewska (red.), Młodzież we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019.

 1. A. Cybal-Michalska, M. Orłowska, W. Segiet (red.), Społeczne i podmiotowe uwarunkowania rozwoju młodzieży, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, Dąbrowa Górnicza 2019.

 1. A. Cybal-Michalska (red.)

Młodzież jako przedmiot i podmiot badań pedagogicznych. Wyd. UAM 2019W wersji drukowanej 

W wersji drukowanej 


W wersji drukowanej

   

Pozostałe publikacje (artykuły przyjęte do druku)

Paulina Peret – Drążewska - Tożsamość młodzieży partycypującej we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej

Paulina Peret – Drążewska - Realizacja tożsamościowych zadań rozwojowych przez współczesną młodzież

Lucyna Myszka-Strychalska, Dylematy młodzieży dotyczące projektowania własnej przyszłości zawodowej w perspektywie elastycznego rynku pracy

Lucyna Myszka-Strychalska, Kondycja młodzieży z Zespołów Szkół Zawodowych – przyczynek do dyskusji nad zadaniami stawianymi przed współczesnym szkolnictwem zawodowym

Będą wydane w kolejnej publikacji skupiającej tekst członków ZPM

   

VI.2. Omówienie działalności wydawniczej Komitetu w roku sprawozdawczym.

VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu (opis) 

Współpraca Komitetu z organizacjami międzynarodowymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego (m.in. pełnienie przez Komitet funkcji komitetu narodowego ds. współpracy z organizacjami naukowymi, współpraca z innymi międzynarodowymi organizacjami naukowymi, udział członków Komitetu we władzach, pracach komisji, komitetów itp. międzynarodowych organizacji naukowych.) 

VIII. Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego (opis)  

(np. współpraca z Sejmem, Senatem, jednostkami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, współpraca z towarzystwami naukowymi, z innymi organizacjami). 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, których działalność skupiona jest wokół szeroko pojętej młodzieży w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji pt. Strefa Projektów Edukacyjnych i Społecznych. Konferencja współorganizowana jest przez członków Zespołu Pedagogiki Młodzieży oraz objęta patronatem przewodniczącej ZPM prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej. Wśród organizacji, z którymi współpracuje Zespół Pedagogiki Młodzieży można wymienić: Fundację Masz Wielką Wartość, Erasmus Student Network UAM, Stowarzyszenie Lepszy Świat, Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego, Centrum Inicjatyw Senioralnych, Fundacja Spark Academy, Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty, Stowarzyszenie Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy "Koimeterion" oraz Studenckie Koła Naukowe: Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej działające na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży "KRAM" działające na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, Studenckie Koło Naukowe „SOCIALIS” Kultura – Jednostka – Płeć działające na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. 1. Pozostałe informacje, istotne ze względu na specyfikę działalności Komitetu. Lista członków Zespołu Pedagogiki Młodzieży

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł

Afiliacja

 

Andraszczyk Wojciech

mgr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Barańska Magdalena

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Becker-Pestka Daria 

dr

Wyższa Szkoła Bankowa

 

Bilon Anna 

dr

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

 

Błasiak Anna 

dr 

Akademia Ignatianum w Krakowie, 

 

Błeszyński Jacek 

prof. dr hab.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Borda Michał

ks. dr

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

Bołdyrew Aneta 

dr hab. prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki

 

Brodzikowska Maria 

dr

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

 

Cichecka-Wilk Małgorzata

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Chmura-Rutkowska Iwona 

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Cuprjak Magdalena 

dr

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Cybal-Michalska Agnieszka

prof. dr hab.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Czapla Małgorzata 

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Czech-Włodarczyk Celina 

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Ćwikliński Andrzej 

dr hab. prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Danielewicz Wioleta 

prof. dr hab.

Uniwersytet w Białymstoku

 

Dec-Pietrowska Joanna

dr

Uniwersytet Zielonogórski

 

Domagalska-Nowak Karolina 

mgr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Dzięcioł Bogusław

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Futyma Sławomir

dr hab., prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Gebel Tomasz

mgr

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Głowacka Paulina

mgr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Gmerek Tomasz

dr hab. prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Gromkowska-Melosik Agnieszka 

Prof. dr hab.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Grzesiak Emilia

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Gulczyńska Anna

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Hadryan Anna 

studentka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Herman Tomasz 

mgr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Studiów Edukacyjnych

 

Hildebrandt-Wypych Dobrochna 

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Iwanicka Agnieszka 

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Jakubowska-Baranek Justyna 

dr 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Jankowiak Barbara

dr hab., prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Jaskulska Sylwia 

dr hab., prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Józefowicz Anna

dr

Uniwersytet w Białymstoku

 

Jóźko Marcin 

mgr 

Uniwersytet Warszawski

 

Judzińska Aneta 

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Kanclerz Bożena 

dr

Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu

 

Karmolińska - Jagodzik Ewa 

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Kasperek-Golimowska Ewa 

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Kasprzak Tomasz

mgr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

Kaźmierska Marlena

mgr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Kmiecik-Jusięga Karolina 

dr

Akademia Ignatianum w Krakowie

 

Konaszewski Karol

dr

Uniwersytet w Białymstoku

 

Kopińska Violetta 

dr

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

Kozielska Joanna 

dr hab.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

 

Krakowiak Małgorzata

mgr

Uniwersytet Łódzki

 

Kubiak Hanna 

dr hab., prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Kukla Daniel 

dr hab. prof. 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Kulpa-Puczyńska Aleksandra 

dr

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Kutrowska Barbara 

dr

Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

Kwadrans Łukasz 

dr

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Ławiak Alicja

mgr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Leppert Roman 

prof. dr hab. 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Lewicka Monika 

dr

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Linca-Ćwikła Agnieszka 

dr

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Marciniak Mateusz 

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Markowska-Manista Urszula 

dr

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

 

Marszałek Katarzyna 

dr

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Martyniak Krzysztof 

mgr

Uniwersytet Warszawki

 

Matysiak-Błaszczyk Agata 

dr hab., prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Mazur Eliza

dr

Wszechnica Świętokrzyska

 

Mazurowska Anna 

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Melosik Zbyszko

prof. dr hab.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Mikut Małgorzata 

dr

Uniwersytet Szczeciński

 

Minta Joanna 

dr

Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

Motyl Karol

dr

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Myszka-Strychalska Lucyna 

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Nawój-Połoczańska Joanna 

dr 

Uniwersytet Szczeciński 

 

Nowosad Inetta 

Prof. UZ dr hab.

Uniwersytet Zielonogórski 

 

Okońska Elżbieta 

dr

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bygdozczy

 

Olender – Jermacz Bernadetta

mgr

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

 

Orłowska Beata Anna

dr hab.

Akademia im. Jakuba z Paradyża

 

Orłowska Małgorzata 

prof. dr hab. 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

Ostrowicka Helena 

dr hab. prof. UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Pawełek Katarzyna 

dr 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Peret-Drążewska Paulina 

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Piorunek Magdalena

prof. dr hab.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Podgórska-Jachnik Dorota

prof. dr hab.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Polcyn Sylwia

dr

Collegium Da Vinci w Poznaniu

 

Popow Monika 

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Porzucek-Miśkiewicz Maria 

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Prysak Dorota 

dr

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Przybylski Błażej 

dr

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

Przybyła Mariusz 

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Ratajczak P. Łukasz

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Ratajczak Paulina 

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Rojewska Ewa 

dr 

Uniwersytet Szczeciński

 

Rosalska Małgorzata

dr hab., prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Rukat Marta 

dr

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Rumianowska Agnieszka

dr

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

 

Rybska Eliza

dr hab.

Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Sarnecki Robert 

dr n. hum. 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Sawicki Krzysztof 

dr

Uniwersytet w Białymstoku

 

Segiet Katarzyna

dr hab., prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Segiet Waldemar

dr hab., prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Siegień Wojciech 

dr

Uniwersytet Gdański

 

Silecka-Marek Ewelina 

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Sienkiewicz-Wilowska Julia

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Skowrońska-Pućka Agnieszka 

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Słupska Kamila 

dr

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 

Sobczak Anna 

mgr

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 

Sobecki Mirosław

prof. dr hab.

Uniwersytet w Białymstoku

 

Solarczyk-Ambrozik Ewa

prof. dr hab.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Sokołowska Anna 

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Sosnowski Tomasz

dr

Uniwersytet w Białymstoku

 

Staszewicz Monika 

dr n. hum.

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

 

Stępak Jędrzej 

Prof. UAM dr hab.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Studenska Anna

dr

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Suchodolska Jolanta 

dr hab.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Suska - Kuźmicka Monika 

dr 

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

 

Szczurek-Boruta Alina 

prof. dr hab. 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Szymański Mirosław

prof. dr hab.

Akademia Marii Grzegorzewskiej

 

Ściupider – Młodkowska Mirosława

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Śliwerski Bogusław

prof. dr hab.

Uniwersytet Łódzki lub Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

Tłuściak-Deliowska Aleksandra 

dr hab.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

Tokaj Astrid 

dr

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 

Urban Janina 

dr hab.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Walancik Marek

prof. dr hab. 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

Walczak- Człapińska Karolina 

dr

Uniwersytet Łódzki

 

Walendzik-Ostrowska Agnieszka 

dr

Wszechnica Świętokrzyska

 

Walter Natalia

dr hab., prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Wasilewska-Ostrowska Katrzyna 

dr n. hum.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Waszyńska Katarzyna 

dr hab.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Wawrzonek Anna 

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Wawrzyniak Sonia 

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Wawrzyniak-Beszterda Renata 

dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Węc Klaudia 

dr hab. prof. Akademii Igantianum

Akademia Ignatianum w Krakowie

 

Włodarczyk Ewa

dr hab., prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Wnuk Kamil 

mgr 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zalas Katarzyna

dr

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie

 

Zamojska Eva 

dr hab., prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zandecki Aleksander

prof. dr hab.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zaworska-Nikoniuk Dorota 

dr hab.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Zielińska-Pękał Daria 

dr

Uniwersytet Zielonogórski

 

Zychowicz Maciej

mgr 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Żeromska-Charlińska Joanna 

dr

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Emilia Żyłkiewicz-Płońska

dr

Uniwersytet w Białymstoku


.....................................dnia............ 20.. r.  

..................................................................

(Przewodniczący Komitetu)

........................................................................................................

(Imię i nazwisko, nr telefonu osoby sporządzającej informację)

Zespół Historii Wychowania

Informacja o działalności komitetu naukowego/ problemowego PAN w 2019 r.

(sporządzana w wersji elektronicznej; forma tradycyjna do uzgodnienia z właściwym adresatem)

Adresaci:

Wydział PAN 

(koordynujący działalność komitetu naukowego/ problemowego objętego zakresem działania Wydziału)

Gabinet Prezesa PAN 

(w zakresie działalności komitetu problemowego przy Prezydium PAN)

Termin: 31.01.20….r.
 1. Informacje ogólne

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu:

 • prezydium, skład osobowy Komitetu 
 • zestawienie liczbowe: liczba członków ogółem, w tym członkowie PAN;
 • zatrudnionych w (jako głównym miejscu pracy): jednostkach PAN, uczelniach, instytutach badawczych, pozostałych)
 • komisje, sekcje lub zespoły (nazwy, przewodniczący), liczba członków, udział w ich składzie osób niebędących członkami Komitetu. 

Zespół Historii Wychowania przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – przewodnicząca

Dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP i  Prof. dr hab. Wiesław Jamrożek - zastępcy przewodniczącej.

Dr hab. Joanna Falkowska, prof. UMK – sekretarz 

Liczba członków Zespołu : 50

I.2. Zakres działania Komitetu.

I.3. Dane adresowe do korespondencji: adres pocztowy, adresy elektroniczne, numer telefonu do kontaktów.

 1. Zebrania Komitetu (opis)

II.1. Zebrania plenarne (data, najważniejsze omawiane problemy, liczba i tematy wygłoszonych referatów)

II.2. Posiedzenia prezydium Komitetu (data, najważniejsze omawiane problemy) 

II.3. Posiedzenia komisji, sekcji, zespołów (data, liczba i tematy wygłoszonych referatów)

 1. Posiedzenie Zespołu Historii Wychowania przy KNP PAN, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 1.04.2019 r. połączone z seminarium nt. Dzieje instytucji edukacyjnych w XIX i na początku XX wieku (wygłoszono dwa referaty). 

Referaty:

- „Szkoły Sacre Coeur w Anglii i na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku” - dr Anna Włoch

- „Działalność edukacyjna jezuitów w Tarnopolu (1820-1886)” -dr Beata Topij- Stempińska

Dyskusja nt. Badania nad dziejami szkolnictwa kościelnego w Polsce.

 1. Posiedzenie Zespołu Historii Wychowania przy KNP PAN nt. Twórcy warszawskiej akademickiej pedagogiki (wygłoszono trzy referaty), Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, 13.11.2019 r. (wygłoszono trzy referaty)

Referaty:

- Twórcy i pierwsi profesorowie Wydziału Pedagogicznego UW, - dr hab., prof.   UW Janina Kamińska 

- Hanna Pohoska - historyk  wychowania na Uniwersytecie Warszawskim- dr  hab., prof. UW Adam Fijałkowski

-Prekursorzy warszawskiej pedagogiki - profesorowie Uniwersytetu Latającego- mgr Elżbieta Styk

- Dyskusja na temat:

 Dyskusja nt.” Biografistyka pedagogiczna – projekty badań”.

 1. Udział członków ZHW przy KNP w seminarium nt. „Dźwięki i „ruchome obrazy” w badaniach historyczno – pedagogicznych”. 26-27. VI. 2019 Poznań. Główny organizator  Zakład Historii Wychowania UAM. III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych)

III.1 Konferencje naukowe zorganizowane/ współorganizowane przez Komitet lub organizowane pod patronatem Komitetu: 

Liczba ogółem ……

w tym:

Nazwa konferencji

Organizator, 

Rodzaj konferencji

Liczba uczestników

Liczba

Dofinans.

data, miejsce

współorgani-

zatorzy, patronat

krajowa

między-narodowa

ogółem

z zagranicy

wystąpień

ze środków

DUN (w zł)

Konferencja naukowa w stulecie Sejmu Nauczycielskiego (1919-2019) Przemiany szkoły polskiej XIX-XXI wiek. 1-2.04,2019 r. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
I Zjazd Historyków Wychowania nt. Polskie tradycje akademickie¸ Poznań 13-15.10.2019 r.

Katedra Historii Oświaty i Wychowania UP, Towarzystwo Historii Edukacji, Zespół Historii Wychowania przy KNP PAN.

Patronat honorowy: 

Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Rektor UP w Krakowie prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Towarzystwo Historii Edukacji,

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

      X

x     

60
76 

2
4

    58

72

 

W tabeli: liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych 

III.2 Omówienie wyników konferencji z punktu widzenia jej znaczenia dla reprezentowanej przez Komitet dyscypliny naukowej.

 1. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę (opis)

(audycje i programy w radiu i telewizji, udział w festiwalach nauki, piknikach naukowych, wystąpienia w mediach elektronicznych, artykuły w prasie popularyzujące naukę itp. – dotyczy działań, w których bezpośrednio zaangażowany był Komitet lub jego struktury wewnętrzne). 

Dr Justyna Wojniak, dr hab. Katarzyna Dormus, prof.UP

 • - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (K. Dormus-wykłady)
 • - Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku we Lwowie (K. Dormus- wykłady)
 • - Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (K. Dormus)
 • - Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata (organizacja non-profit -K.Dormus)
 • - Fundacji Kobiety Nauki ( J.Wojniak - współorganizacja X I XI edycji konkursu “Innowacja jest Kobietą” )

Dr hab. Piotr Gołdyn, prof.UAM

 • Prelekcja – Wychowanie do wartości, kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Tożsamość dziecka, odniesienie do wspólnoty lokalnej i narodowej – Ostrowite – 30 stycznia 2019 r.
 • Wykład – Historia Polski pieśnią i piosenką opowiedziana – Kazimierz Biskupi – 17 maja 2019 r.
 • Wykład dla Klubu Seniora „Trzecia Zmiana” – Polskie symbole narodowe – Koło – 23 maja 2019 r.
 • Prelekcja dla pacjentów-uczniów Szpitala Zespolonego w Koninie – Symbole narodowe – Konin, 4 czerwca 2019 r.
 • Wykład – O kobietach… - Powidz, 13 lipca 2019 r. 
 • Wykład – Pieśni i piosenki jako wyraz patriotyzmu Polaków na przestrzeni wieków – Drezdenko, 8 września 2019 r.
 • Wykład w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w gminie Kłodawa – Herby ziemian okolic Kłodawy – 15 września 2019 r.
 • Prelekcja dla uczestników projektu „Drogi do Niepodległej” – Generał Anders i bitwa pod Monte Cassino – Konin, 16 września 2019 r.
 • Udział w dyskusji panelowej w ramach III Forum Historycznego „Wielkopolska 1939-1945. Pamięć i edukacja” – Nauczyciele Wielkopolski Wschodniej w czasie II wojny światowej – Poznań, 12 października 2019 r.

Dr hab. Joanna Falkowska, prof.UMK,  dr Dorota Grabowska-Piękosz

 • Spotkania naukowe z cyklu: Dzieje pedagogiki toruńskiej, WNP UMK, 21.01.2019 r. Celem spotkań jest prezentacja serii naukowych, czasopism i publikacji pracowników naukowych WNP UMK. Kolejne spotkanie odbyło się na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, a tematem spotkania była promocja książki pt. Historia wychowania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Wydawnictwo Fundacji Societas et Ius, Toruń 2018. Organizacja i prowadzenie: prof.  W. Szulakiewicz, dr hab. Joanna Falkowska, dr Dorota Grabowska -Pieńkosz

 • Organizacja konkursu pt. Dziecko to także człowiek, tylko jeszcze mały…, WNP UMK, (finał) - 6.02.2019 r. Na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w dniu 6 lutego 2019 roku odbył się finał konkursu pt. Dziecko to także człowiek, tylko jeszcze mały…. Prawa dziecka oczami licealistów, który został skierowany do uczniów szkół średnich z województwa kujawsko-pomorskiego. Była to inicjatywa podjęta przez członków Sekcji Historii Wychowania Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów przy współpracy z Zespołem Historii Wychowania KNP PAN. Organizatorki: dr hab. Joanna Falkowska, prof.UMK,  dr Dorota Grabowska –Pieńkosz.
 • Organizacja konkursu pt Dnia pierwszego września... Polska oświata i nauka w czasie II wojny światowej, (finał) 12.12.2019 r., Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu. Konkurs adresowany do uczniów szkół średnich z województwa kujawsko-pomorskiego, a jego celem jest popularyzacja wiedzy dotyczącej sytuacji szkolnictwa pod okupacją hitlerowską i sowiecką, strat kadrowych i materialnych w szkolnictwie, konspiracyjnej działalności oświatowej, w tym tajnego nauczania i organizacji sprawujących opiekę nad szkolnictwem podziemnym. Była to inicjatywa podjęta przez członków Sekcji Historii Wychowania Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów przy współpracy z Zespołem Historii Wychowania KNP PAN. Organizatorski: dr hab. Joanna Falkowska, prof.UMK,  dr Dorota Grabowska –Pieńskosz.

 • Przygotowanie warsztatów dla uczniów i nauczycieli z toruńskich szkół podstawowych pt. Dzień edukacji przez zabawę. Przygotowano 9 warsztatów, w tym: Owocowe zoo; W 90 minut dookoła świata; Małe laboratorium; W krainie eko-zabawek; Zimowy świat zabaw; Podróż z kolorami; Poczuj zimę; Magia i sztuczki umysłu; Kolorowy raj artystyczny. Warsztaty przeprowadzone zostaną w Instytucie Nauk Pedagogicznych UMK 24.01.2020r. Organizatorski: dr hab. Joanna Falkowska, dr Dorota Grabowska –Pieńskosz.

Dr Monika  Nawrot- Borowska

 • Przygotowanie wykładów poświęconych historii dziecka, dzieciństwa, w tym m. in. wychowania w rodzinie, zabaw i zabawek, historii życia prywatnego dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żninie,  Rogowie, Świeciu, Uniwersytetu Każdego Wieku przy WSB w Toruniu (oddział Bydgoszcz), Akademii Sztuk Wszelakich i Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Dr Monika  Nawrot- Borowska, UKW w Bydgoszczy. 
 • Przygotowanie wykładów i warsztatów na Małym Uniwersytecie Dziecięcym przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Dr Monika  Nawrot- Borowska, UKW w Bydgoszczy. 

Dr hab., Joanna Sosnowska, prof.UŁ

 • Przeprowadzenie warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym nt. Krzesło jako rekwizyt (i przedmiot materialny) w edukacji i zabawie. XIX Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi w dniach 08–15.04.2019, który odbywał się pod hasłem Człowiek – Wiedza – Innowacje. Dr hab., Joanna Sosnowska, prof.UŁ.
 • Zorganizowanie   wystawy w Urzędzie Gminy Miedźna:  „Stój pszczyński” „Dziedzictwo przyrodnicze Gminy Miedźna”- dr Danuta Kocurek.

 • V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/ problemu (opis)

V.1. Ocena stanu i potrzeb tych dyscyplin/problemu oraz instytucji naukowych (z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii); formułowanie zadań ważnych dla rozwoju nauki i gospodarki narodowej lub regionu; inspirowanie innych działań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, współpraca z organami i instytutami naukowymi Akademii na rzecz wspierania rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową; m.in. formułowanie priorytetów badawczych, ocena wydawnictw naukowych, opracowywanie i przedstawianie programów badawczych oraz standardów i kierunków kształcenia w zakresie reprezentowanych dyscyplin/ problemu objętych zakresem działania Komitetu, inne wynikające ze specyfiki działania Komitetu (dotyczy działań, w których podmiotem był Komitet lub jego struktury wewnętrzne, a nie poszczególne osoby).  

V.2 Działalność ekspercka, opinie, oceny i konsultacje w roku sprawozdawczym. 

V.2.1. Ekspertyzy: zagadnienie/temat, wykonawca/współwykonawca, zleceniodawca lub jednostka wnioskująca, termin wykonania (rok rozpoczęcia i rok zakończenia) odbiorca, sposób wykorzystania, sposób upowszechniania, inne instytucje lub osoby, którym ekspertyza była przedstawiana (wykaz, opis). 

V.2.2. Opinie, oceny i konsultacje (wykaz).

 1. 3. Inne działania wynikające ze specyfiki działania Komitetu (opis). 1. Działalność wydawnicza

VI.1


Wyszczególnienie


Tytuł publikacji

Wydawca/współwydawca

Wydawnictwa 

w wersji:

- drukowanej


Nakład

(w egz.)

Dofinans. ze środków DUN

(w zł)

   

- elektronicznej

   

Wydawnictwa ciągłe (w tym czasopisma, np. miesięczniki, kwartalniki; inne periodyki)

 1. „Biuletyn Historii Wychowania”
 2. ……
 3. ……
     

Wydawnictwa zwarte (np. monografie, materiały pokonferencyjne, inne)

1. J. Ryś, Żołnierska paideia. Wychowanie i szkolenie wojskowe w Polsce XVI-XVII wieku, Wyd. Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019.


2. J. Wojniak, Szkoła – polityka – prawo. George Zygmunt Fijałkowski-Bereday i jego wizja edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2019.3. P. Gołdyn, Źródła do dziejów szkolnictwa w Polsce w XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Poznań 2019.


4. A.Królikowska, Kształcenie nauczycieli dla jezuickich szkół średnich w Polsce od XVI do XVIII wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków2019.


5.W. Szulakiewicz, D. Grabowska-Pieńkosz, J. Falkowska, Z myślą o Niepodległej. Polska myśl pedagogiczna przełomu XIX i XX wieku i okresu międzywojennego, Wydawnictwie Naukowym UMK,

Toruń 2019.


6. W. Szulakieiwcz, Pedagogika na Uniwersytecie Stefana Batorego, Wydawnictwie Naukowym UMK, Toruń 2019.


7. D. Kocurek, S. Nycz, Franciszka Morkisz (1918-2009) pedagog i działacz społeczno-kulturowy w Gilowicach i Frydku, Wydawnictwo "scriptum", Kraków  2019.


8. K. Dormus, J. Ryś, R. Slęczka, Z dziejów szkolnictwa międzywojennego Krakowa, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019.


9. M. Opiela , Osoba i

 rodzina wobec

 wyzwań cywilizacyjnych :

 pedagogia integralnego

 rozwoju i edukacji 

w koncepcji ochrony 

Edmunda Bojanowskiego ,

 Lublin 2019. 


10. Beata Topij-Stempińska

, Uczniowie Jezuickich

 instytucji edukacyjnych w

 Galicji w XIX wieku. 

Portret zbiorowy,

 Wydawnictwo Naukowe

 Akademii Ignatianum

 w Krakowie,

 Kraków 2019.


11. W. Chmielewski, 

Likwidowanie szkolnictwa

 katolickiego w drugiej

 połowie lat

 czterdziestych XX wieku, 

Wydawnictwo Naukowe

 Akademii Ignatianum 

w Krakowie, 

Kraków 2019.


12. Sto lat polskiej 

oświaty (1918- 2018),

 pod red. H. Markiewiczo-

-wej i Czarneckiej, 

Wyd. APS, 

Warszawa 2019.

   

Publikacja dostępna też w formie elektronicznej

 

------------

Pozostałe publikacje

 1. ……
 2. ……
 3. ……
     

VI.2. Omówienie działalności wydawniczej Komitetu w roku sprawozdawczym.

VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu (opis) 

Współpraca Komitetu z organizacjami międzynarodowymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego (m.in. pełnienie przez Komitet funkcji komitetu narodowego ds. współpracy z organizacjami naukowymi, współpraca z innymi międzynarodowymi organizacjami naukowymi, udział członków Komitetu we władzach, pracach komisji, komitetów itp. międzynarodowych organizacji naukowych.) 

 1. Udział w konferencjach naukowych zagranicznych.

Justyna Wojniak, Anna Włoch, Katarzyna Dormus

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Education for Sustainability”, Comparative and International Education Society, San Francisco, 14-18 kwietnia 2019; 3 700 uczestników:
 • referat J. Wojniak, Education and Development for Social Equality - Bereday’s Views and Sustainability in the European Union. 
 • 6th International Congress on Education (ERPA), Educational Researches and Publications Associations, Sakarya University, Stambuł (Turcja), 19-22 czerwca 2019; 750 uczestników:
 • referat K. Dormus, The development of coeducation in Poland against European backdrop (19th-21st century)
 • referat A. Włoch, J. Wojniak, Global field, local approach - 20th century Polish education comparativists and their works.
 • referat J. Wojniak, M. Majorek, Reforms of the higher education system in Poland since 1989. Between tradition and challenges of the 21st century 

Piotr Gołdyn • ЕТНІЧНІ СПІЛЬНОТИ ТА КОНФЕСІЇ НА ВОЛИНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ – Łuck-Świtaź – 30-31 maja 2019 r. – Nauczanie religii katolickiej w polskich szkołach na Wołyniu w dwudziestoleciu międzywojennym w świetle wytycznych kurii diecezjalnej w Łucku
 • BLIŻEJ SIEBIE/MAI APROAPE UNII DE ALȚII – Suceava – 29-31 sierpnia 2019 r. - Wychowanie państwowe w Rumunii i Polsce w latach 30. XX wieku. Zarys problemu
 • SLAVISTICA ROMȂNESCA ŞI DIALOGUL CULTURILOR – Bucureşti – 20-21 września 2019 – Kult Marszałka Piłsudskiego w literaturze młodzieżowej dwudziestolecia międzywojennego
 • POLACY NA WSCHODZIE: ROLA JEDNOSTKI W PROCESIE HISTORYCZNYM – Berdiańsk – 7-10 listopada 2019 r. – Aktywność zawodowa Jana Firewicza jako kuratora Okręgu Szkolnego Wołyńskiego

Janina Kamińska

 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII aminuje Giminė. Bendrija. Grupuotė/Wielkie Księstwo Litewskie w XVIII wieku. Ród. Wspólnota. Fakcja. Organizator: Instytut Historii Litwy, Wilno,  5-6.12.2019. Referat:Wspólnota profesorów Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Udział  członków  KNP przy PAN i Zespołu Historii Wychowania w Radach Naukowych i Zespołach Redakcyjnych:

Prof. Krzysztof Jakubiak, prof. Wiesław Jamrożek, prof. W. Szulakieiwcz

M.in. w radach redakcyjnych takich czasopism jak:

„Biuletyn Historii Wychowania”, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”,, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, „Biografistyka Pedagogiczna”, „Studia Paedagogica Ignatiana”, „Multidisciplinary Journal of School Education”( W. Szulakiewicz), „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” ( W. Jamrożek, W. Szulakiewicz) Inni członkowie ZHW w radach redakcyjnych takich jak m.in.:

-   Rada Naukowa czasopisma „Espacio, Tiempo y Educación”;  Rada Naukowa litewskiego czasopisma „XVIII amžiujus studijos”. dr hab. Janina Kamińska, UW

-„ Biografistyka Pedagogiczna” (kilku członków ZHW)

-   Rada Redakcyjna serii „Pedagogika Toruńska” ( dr hab. Joanna Falkowska UMK).

- Studia Paedagogica Ignatiana” ( kilku członków ZHW)

VIII. Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego (opis)  

(np. współpraca z Sejmem, Senatem, jednostkami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, współpraca z towarzystwami naukowymi, z innymi organizacjami). 

Prof. Krzysztof Jakubiak, prof. Wiesław Jamrożek, prof. W. Szulakieiwcz

Towarzystwo Historii Edukacji (Prof. Krzysztof Jakubiak, prof. Wiesław Jamrożek, prof. W. Szulakiewicz), Towarzystwo Naukowe w Toruniu (W. Szulakiewicz), Towarzystwo Historiograficzne (W. Szulakiewicz), Polskie Towarzystwo Historyczne (W. Szulakiewicz).

Inni członkowie ZHW i ich przynależność do towarzystw, organizacji naukowych:- Komisja ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko Słowackich PAN/Oddział Katowice – dr  Danuta Kocurek (sekretarz)

-- Comparative Education Society in Europe (CESE) (A. Włoch, J. Wojniak)

- Towarzystwo Historii Edukacji (kilku członków ZHW)

- Polskie Towarzystwo Historyczne (P. Gołdyn)  

- Towarzystwo Naukowe KUL, (Wiesław Partyka, s.Maria Opiela)

- Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego ( H. Markiewicz, ks. Mirosław Wierzbicki)

- Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (kilku członków ZHW) 

- Polskie Towarzystwo Heraldyczne (P. Gołdyn) 

-Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej (D. Kocurek)

- Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ( P. Gołdyn)  

- Wieluńskie Towarzystwo Naukowe( P. Gołdyn)

- Komitet Historii Nauki i Techniki PAN (K. Dormus)

- Komisja Nauk Pedagogicznych PAN – Oddział Kraków (K. Dormus – sekretarz, R. Ślęczka) 1. Pozostałe informacje, istotne ze względu na specyfikę działalności Komitetu. 


.....................................dnia............ 20.. r.  

..................................................................

(Przewodniczący Komitetu)

........................................................................................................

(Imię i nazwisko, nr telefonu osoby sporządzającej informację)

SPRAWOZDANIE ZESPOŁU PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ PRZY KOMITECIE NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK   ZA ROK 2019

Zespół Pedagogiki Społecznej skupia formalnie 168 członków  (na podstawie deklaracji ; praktycznie ponad 200), w tym dwóch członków KNP PAN ( prof. T. Pilch, prof. W. Theiss). Integralną częścią Zespołu jest Stowarzyszenie Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych (przewodniczący - prof. Tadeusz Pilch, zastępca - dr hab. Ewa Jarosz, sekretarz – dr hab. Tomasz Sosnowski)

Prezydium Zespołu tworzą:

 1. prof. Barbara Smolińska-Theiss – przewodnicząca Zespołu,
 2. prof. Tadeusz Pilch – honorowy przewodniczący,
 3. prof. Krystyna Marzec-Holka - zastępca ds. naukowych,
 4. prof. Ewa Syrek – zastępca ds. naukowych, 
 5. dr hab. prof. UAM Waldemar Segiet - zastępca ds. międzynarodowych,
 6. dr Aleksandra Sander – zastępca ds. międzynarodowych,
 7. dr hab. Michał Kwiatkowski - doradca ds.  komunikacji medialnej,
 8. dr hab. prof. UwB Wioletta Danilewicz – zastępca ds.  informacji bibliograficznej i publikacji,
 9. prof. Jacek Piekarski – zastępca ds. kształcenia pedagogów społecznych i programów nauczania,
 10. dr hab. prof. APS Anna Odrowąż - Coates - sekretarz Zespołu
 11. dr hab., prof. UP Zofia Szarota – zastępca ds.  współpracy ze środowiskiem andragogów,
 12.  dr hab.  Barbara Skaubania – zastępca ds. . j.w.

Zespół Pedagogiki Społecznej KNP PAN – niezmiennie przez całą kadencję - szczególną uwagę przywiązuje do kształcenia kadr naukowych, edukacji metodologicznej, budowania warsztatów badawczych i dbania o standardy publikacji w zakresie pedagogiki społecznej. Temu celowi służą cykliczne seminaria podoktorskie odbywające się regularnie w różnych ośrodkach (w 2019r. były to seminaria organizowane przez Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego). 

Zespół Pedagogiki Społecznej jest partnerem naukowym Amerykańskiego Stowarzyszenia Pedagogiki Społecznej (Social Pedagogy Association University of Arizona, USA). Uczestniczy także w międzynarodowym programie badawczym i praktycznym Europejskiej Sieci Badawczej pt.  Rodzice w Edukacji (EUROPEAN RESEARCH NETWORK ABOUTH PARENTS IN EDUCATION (ERNAPE.PL) koordynowanym przez prof. dr hab. Marię Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego 

Ważnym forum działalności badawczej, znakiem jakości dyscypliny i tożsamości akademickiej pedagogów społecznych w Polsce jest kwartalnik Pedagogika Społeczna.   

 Informacje o Zespole Pedagogiki Społecznej znajdują się na stronie : http:// zpsknp.pan. edu.pl. W zakładce przedstawione są także numery Biuletynu stowarzyszenia Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych skupiające się na monitorowaniu i recenzowaniu działalności społeczno- edukacyjnej  różnorodnych podmiotów w przestrzeni publicznej. Biuletyn zawiera wystąpienia, oceny, listy protestacyjne Ruchu Pedagogów Społecznie Zaangażowanych  

 Informacja o działalności Zespołu Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN w 2019 r. 1. SEMINARIA PODOKTORSKIE

 1. Seminarium podoktorskie Zespołu Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN

Katowice – 25.03.2019 r., Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Śląski 

 Program seminarium - prezentacja projektów badawczych: 

 1. dr Katarzyna Kowalczewska–Grabowska  (Katedra Pedagogiki Społecznej UŚ)

Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów zdrowotnych społeczności lokalnej. Socjo-pedagogiczny Model Lokalnej Diagnozy i Uczestnictwa Społecznego
w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia.

 1. dr Agata Rzymełka-Frąckiewicz  (Katedra Pedagogiki Społecznej UŚ)

Mam wyższe wykształcenie i co dalej? Wykształcenie wyższe a konstruowanie indywidualnego sukcesu życiowego i rozwoju ogólnospołecznego.

 1. Marcin Gierczyk (Katedra Pedagogiki Społecznej UŚ)

University of Oxford - kreowanie elit społecznych. Między reprodukcją społecznych nierówności a mobilnością konkurencyjną.

-  Dyskusja nad przedstawionymi projektami badawczymi.  1. Seminarium podoktorskie Zespołu Pedagogiki Społecznej 

       przy KNP PAN; Uniwersytet Warszawski - Wydział Pedagogiczny

       oraz Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 

     Warszawa,  24.04.2019 r.   

  Program seminarium - prezentacja projektów badawczych:

 1. dr Marta Pietrusińska, (Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski):

Teoria praktyk kulturowych w badaniu obywatelskości migrantów – koncepcja badań,

 1. dr Katarzyna Szumlewicz, (WSNSiR, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski):

Zdolności" emancypacyjne w ujęciu Marthy Nussbaum" z perspektywy pedagogicznej, 

 1.  Wykład ekspercki:  - Dr hab. Bohdan Skrzypczak, (WSNSiR, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawsk)i:

Animowanie kapitału solidarności jako zadanie poznawcze i edukacyjne – refleksja z badań terenowych

 - Dyskusja

 1. KONFERENCJE (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych) 1. 40 – lecie Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego. Z tradycją w przyszłość. Pedagogika społeczna wobec przemian cywilizacyjno- kulturowych, Ustronie,  14- 15. 10 2019 r. 

PROGRAM KONFERENCJI

 Panel 1 nt. Znaki szczególne tradycji i nowoczesności w polskiej/rodzimej pedagogice społecznej – debata

 •  Moderator: Prof.  dr hab. Wiesław Theiss

Uczestnicy panelu:

Prof. zw. dr hab. Józefa Brągiel,

Dr hab. Maciej Bernasiewicz,

Prof. zw. dr hab. Jerzy Modrzewski,

Prof. dr hab. Mirosław Sobecki.

 •  Panel 2 nt. Futurologiczna perspektywa inspiracji i obszarów badawczych pedagogiki społecznej – debata
 • . Moderator:  Prof. dr hab. Tadeusz Pilch,
                Współmoderator: Dr hab. Ewa Jarosz

Uczestnicy panelu:

Dr hab. Tomasz Bajkowski,

Dr hab. Mariusz Cichosz Prof. UKW,

Dr hab. Paulina Forma Prof. UJK,

Dr hab. Danuta Lalak,

Dr hab. Agata Matysiak-Błaszczyk,

Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska Prof. UMW,

Dr hab. Tomasz Sosnowski.

 • 16:30 – 17.30 Podsumowanie konferencji 

 1. Ogólnopolskie forum Dyskusyjne Pedagogów Społecznych - Pedagogika współbycia inspiracją do działania w przestrzeni życia lokalnego 

 Patronat: Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - prof.  dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Poznań, 4 kwietnia 2019 r. Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Program forum

prof.  dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. prof. UAM. Katarzyna Segiet, Społeczność lokalna i wspólnota w warunkach globalizacji – przyczynek do dyskusji ;

dr Kamila Słupska -Inicjatywy i ruchy sąsiedzkie – refleksje, główne przemyślenia;

dr hab. prof. UW Agnieszka Naumiuk-Współbycie, współodpowiedzialność i współzależność jako kategorie ważne dla pedagogiki społecznej skierowanej ku budowaniu wspólnot lokalnych;

 dr hab. prof.  UW Bohdan Skrzypczak - Solidarność codziennie – o pedagogicznym kształtowaniu wspólnoty publicznej;

dr hab.  prof. UAM, Waldemar Segiet - Uczestnictwo we wspólnocie zadaniem edukacyjnym;

dr hab. prof. UKW Mariusz Cichosz -Środowisko wychowawcze w ujęciu pedagogiki społecznej - tradycja i współczesne wyzwania;

 1. hab. prof. UKW Halina Guzy–Steinke - Wśród sąsiadów. Inny, obcy, cudzoziemiec w zmieniającej się rzeczywistości społecznej:

dr Beata Górnicka -Sąsiedzi wobec rodziny z problemem niepełnosprawności;

dr Bożena Kanclerz -Szkoła jako inicjator aktywności sąsiedzkiej – model teoretyczny a rzeczywistość;

dr Marta Pietrusińska -Współczesne migracje jako wyzwania dla społeczności lokalnych - rola pedagogów społecznych; 

dr Astrid Tokaj -Aktywność seniorów w lokalnej codzienności;

mgr Paulina Głowacka -Sąsiedzka kontrola społeczna - forma przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 Dyskusja i wnioski.

 1. 12TH ERNAPE CONFERENCE, GDAŃSK, 2019: PARENT ENGAGEMENT as POWER: EMPOWERlNG, CHILDREN, SCHOOLS and SOCIETIES

Zespół uczestniczy w międzynarodowej sieci i programie badawczym oraz praktycznym Europejska Sieć Badawcza pt.  Rodzice w Edukacji (EUROPEAN RESEARCH NETWORK ABOUTH PARENTS IN EDUCATION (ERNAPE.PL) koordynowanym przez prof. dr hab. Marię Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego 

 W 2019 roku członkowie Zespołu aktywnie uczestniczyli w: 12th biennial ERNAPE Conference, Gdańsk, Poland, September 18 – 20, 2019. 

Thematic areas:

- Power in parenting: parents’ ways of empowering children, schools, education, communities and their democracies

 - The family, school and community modi co-vivendi   

            -Parental involvement, community engagement and parents’ engagement: classic and new 

            paradigms 

           -Parental Involvement and Inclusion

          - Parents, culture and education (contemporary versions of parenting, “good” parent discourses,

          and modes of “parents in education”; parents as active or passive social and cultural agents; parents 

          in media discourses and in other public arenas; etc.)

           -The equity issues in/and/or through home-school-community relations

          - Parent(s) nowadays: portraying the dynamic construct in the various frames of different 

          environments, cultures, politics, ideologies, etc. 

           -Parental engagement today: what for and why? 

          -The varieties of the contemporary parent engagement

         - “The end of public school” and the ways parents face it / act in it / change it 

         (school closures, privatization, etc.) 

           -Parental grass-root movements, democracy and education (discourse, dialogue and politics of 

          interruption)

Keynote speakers:

-  Prof. CARME BORG -. Ph.D (Toronto), FRSA ,Faculty of Education Department of Arts, Open Communities and Adult Education University of Malta 

 - Prof. Hana Cervinkova Associate Professor of Anthropology and Education at the University of Lower Silesia (ULS) in Wroclaw, Poland. Professor and Head of the Department of Anthropology at Maynooth University (since 2019), Ph.D. in Anthropology, New School for Social Research in New York.   

   -  Prof. Joyce.L.Epstein, Ph.D. in Sociology from Johns Hopkins University, Director of the Center on School, Family, and Community Partnerships and the National Network of Partnership Schools (NNPS) and Professor of Education at Johns Hopkins University. In 1995, she established the National Network of Partnership Schools (NNPS),

- Prof. Lucyna Kopciewicz, Professor of Pedagogy at University of Gdansk, Poland. 

 - Prof. Pauline Lipman, Professor of Educational Policy Studies at the University of Illinois at Chicago and Director of the Collaborative for Equity and Justice in Education, a university-community collaborative research Center.

 -Prof. Judith Suissa, Professor of Philosophy of Education Department of Education, Practice and Society UCL Institute of Education University College London  1.  DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA 

 Zespół Pedagogiki Społecznej koncentruje się na pozytywnych siłach i zasobach akademickich środowiska naukowego. Buduje siec komunikacji. Jest płaszczyzną wymiany informacji i współpracy naukowej. Zajmuje się głownie wspieraniem,  inspirowaniem programów i indywidualnych projektów badawczych. Monitoruje oraz moderuje kierunki rozwoju pedagogiki społecznej w Polsce. Zespół szanuje autonomię poszczególnych Katedr i środowisk.  1. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA


Wyszczególnienie

 PEDAGOGIKA SPOLECZNA

      KWARTALNIK


Tytuł publikacji

Wydawca/współwydawca

PEDAGOGIUM pod patronaten Zespołu Pedagogiki Społecznej PAN

Wydawnictwa 

w wersji:

- drukowanej

Ukazały się nr 1-3/2019, nr 4 – w druku


Nakład

(w egz.)

150-200 egz.

   

- elektronicznej

 

Wydawnictwa ciągłe (w tym czasopisma, np. miesięczniki, kwartalniki; inne periodyki)

 1. ……
 2. ……
   

Wydawnictwa zwarte (np. monografie, materiały pokonferencyjne, inne)

 1. ……
 2. ……
 3. ……
   

Pozostałe publikacje

 1. ……
 2. ……
 3. ……
   
   1. AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA ZESPOŁU 

 1. W.  Partner naukowy Amerykańskiego Stowarzyszenia Pedagogiki Społecznej (SOCIAL PEDAGOGY ASSOCIATION) Uniwersytetu stanowego w Arizonie.  Partner w Europejskiej Sieci Badawczej pt.  Rodzice w Edukacji (EUROPEAN RESEARCH NETWORK ABOUTH PARENTS IN EDUCATION (ERNAPE.PL) koordynowanej przez prof. dr hab. Marię Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego

   1. WSPÓŁPRACA Zespołu Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego (opis)  
 1. współpraca ze szkołami, z jednostkami samorządu terytorialnego, współpraca z towarzystwami naukowymi, z innymi organizacjami) –   stosownie do indywidualnych projektów Katedr i Zespołów. 

                                                                 Prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss

                                                    Przewodnicząca Zespołu Pedagogiki Społecznej 

                                                    przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
Warszawa, 20 stycznia 2020 r.