NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

 

2

 

Z wielką radością i dumą informujemy, że 20 września 2022 roku w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia Medalu Za Zasługi Dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki KNP PAN prof. dr. hab. Zbigniewowi Kwiecińskiemu.

 

 3   1

 

Zbigniew Kazimierz Kwieciński – pedagog i socjolog wychowania, profesor nauk humanistycznych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji dotyczących socjologii szkoły, oświaty i pedagogiki (m.in. Funkcjonowanie szkoły w środowisku wiejskim, 1972; Drogi szkolne młodzieży a środowisko, 1980; Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości, 2002). Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej; otrzymał Nagrody Wydziału I Polskiej Akademii Nauk (1981, 1991) oraz tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego, UKW w Bydgoszczy oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

 

Medal KNP PAN został wręczony przez prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską - przewodniczącą KNP PAN, prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski - wiceprzewodniczący KNP PAN, prof. dr hab. Mirosław J. Szymański - wiceprzewodniczący KNP PAN.

 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

Z wielką radością i dumą informujemy, że 27 czerwca 2022 roku w Cieszynie odbyła się uroczystość wręczenia Medalu Za Zasługi Dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki KNP PAN prof. dr. hab. Tadeuszowi Lewowickiemu.

 

IMG 20220627 WA0000

 

 

Tadeusz Lewowicki - profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, specjalności naukowe: dydaktyka, psychologia różnic indywidualnych, psychologia uczenia się. Profesor ukończył studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Tam też w 1972 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki a w 1977 otrzymał stopień doktora habilitowanego. Profesorem zwyczajnym został w 1982. W latach 1978–1981 był prodziekanem Wydziału Pedagogicznego UW, w latach 1981–1985 wicedyrektorem Instytutu Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego. W 1985 został dyrektorem Instytutu Badań Pedagogicznych i funkcję tę pełnił do 1989. W 1995 został rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Był także wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i innych uczelni. W latach 1993–2007 był przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Inne pełnione funkcje:

  • redaktor naczelny czasopisma „Ruch Pedagogiczny” (nominacja w 1984);
  • przewodniczący Rady Naukowej Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (wybór w 1986);
  • wiceprzewodniczący Komitetu Ekspertów ds. Edukacji Narodowej (1987–1989);
  • członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (1988–2009);
  • członek Rady ds. Reformy Edukacji Narodowej (1996–1997).

 

Prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki uzyskał tytuły doktora honoris causa Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Medal KNP PAN został wręczony przez prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską - przewodniczącą KNP PAN oraz prof. dra hab. Stefana M. Kwiatkowskiego - wiceprzewodniczącego KNP PAN.

 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został uhonorowany medalem Wołodymyra Monomacha przyznanym przez Narodową Akademię Nauk Pedagogicznych Ukrainy za zasługi dla rozwoju współpracy naukowej pedagogów z Ukrainy i z Polski.

Wręczenie medalu nastąpiło 6 czerwca 2022 r. w Krakowie podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uniwersalizm Pracy Ludzkiej. Wyzwania dla edukacji.

Serdecznie gratulujemy!

beata fb poziomy 12

 

 

 

30826175db948e7f32e6

 

Uprzejmie informujemy, że Przewodnicząca KNP PAN Profesor Agnieszka Cybal-Michalska, Wiceprzewodniczący KNP PAN Profesor Stefan Kwiatkowski i Przewodniczący KNP PAN w latach 2011 - 2019 Profesor Bogusław Śliwerski w ramach obrad IX Polsko-Ukraińskiego/Ukraińsko-Polskiego Forum Naukowego "Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii" w Lublinie otrzymali Medal Unii Lubelskiej w uznaniu za wieloletnią działalność dydaktyczno-badawczą oraz aktywną współpracę z lubelskim środowiskiem naukowym z podziękowaniem za cenny wkład w umacnianie relacji polsko-ukraińskich w atmosferze szacunku i otwartości a także międzynarodową promocję Miasta Lublin.


Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

 

ODNOWIENIE DOKTORATU PROFESORA TADEUSZA PILCHA

(29 kwietnia 2022 roku, Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
w Pałacu Kazimierzowskim)

 

Prof. dr hab. Tadeusz Pilch całe życie zawodowe związał z Uniwersytetem Warszawskim, na którym uzyskał wszystkie stopnie naukowe oraz tytuł profesora. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Filozofii w 1962 roku. Zawodowo związany był z najpierw z Wydziałem Pedagogicznym, gdzie uzyskał doktorat (1969), a następnie z Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, który założył i którym kierował do emerytury (2010) oraz Katedrą Pedagogiki Społecznej.

Prof. dr hab. Tadeusz Pilch jest autorem ponad pięciuset publikacji naukowych, wypromował 22 doktorów, sześcioro z nich uzyskało samodzielność naukową.

Badania prof. dra hab. Tadeusza Pilcha koncentrowały się wokół problematyki środowiska społecznego w różnych jego wymiarach ze szczególnym akcentem na biedę szkolną, dzieciństwo na wsi oraz nierówności oświatowe. Znakomicie łączył pracę naukową z działalnością społeczną (animator ruchu Uniwersytetów Ludowych, prezes Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych) a nawet polityczną – wiceminister edukacji w latach 1992-1995 z ramienia PSL.

Uroczystego odnowienia doktoratu może dostąpić doktor Uniwersytetu Warszawskiego, który wyróżnił się w pracy dla Uniwersytetu lub społeczeństwa.

Odnowienie doktoratu następuje po upływie pięćdziesięciu lat od daty nadania stopnia doktora.

Serdecznie gratulujemy!

 

IMG 6623   IMG 6607    20220429 105851 1

 

 

 

 

 

s l400

 

Nagrodę naukową Wydziału I PAN w dyscyplinie pedagogika im. Władysława Spasowskiego otrzymała Pani Prof. US dr hab. Justyna Nowotniak za pracę zatytułowaną: Ewaluacja edukacyjna. Społeczne światy ewaluatorów, Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków 2019.

 

Składamy Pani Profesor najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania dla wartości naukowej interesującego poznawczo studium empirycznego poświęconego problematyce ewaluacji edukacyjnej.

 

 

 

 

Z wielką radością i dumą informujemy że 6 września 2021 roku w Pałacu Joanitów w Łagowie odbyła się uroczystość wręczenia Medalu Za Zasługi Dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki KNP PAN prof. dr. hab. Mirosławowi J. Szymańskiemu.

szymanski miroslaw pp

Prof. dr hab. Mirosław J. Szymański - profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; socjolog edukacji i pedagog, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Autor wielu publikacji podejmujących problematykę edukacji w Polsce i na świecie. Należą do nich między innymi: Procesy selekcyjne w szkolnictwie ogólnokształcącym (1988), Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych (wyd. 2, 2002), Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy (wyd. 3, 2008), W poszukiwaniu drogi. Szanse i problemy edukacji w Polsce (wyd. 2, poszerzone, 2008), Studia i szkice z socjologii edukacji (wyd. 6. poprawione i uzupełnione, 2012). Zainteresowania naukowe: zmiana społeczna a zmiana w oświacie, społeczne uwarunkowania reform edukacyjnych w Polsce i na świecie, problematyka wartości i wartości edukacyjnych, funkcjonowanie człowieka we współczesnym społeczeństwie: indywidualizm a wspólnotowość, podmiotowość, konstruowanie tożsamości.

 

SZYMAŃSKI

 

Medal KNP PAN wraz ze złotą odznaką KNP PAN został wręczony  przez prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską - przewodniczącą KNP PAN oraz prof. dra hab. Stefana M. Kwiatkowskiego - wiceprzewodniczącego KNP PAN. 

 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

 

Prof. dr hab. Marek Konopczyński powołany na członka Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju (i będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego tego organu).

ZDJĘCIE 2

 

 

Rada jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Do zadań Rady należy zapewnianie wsparcia Ministrowi w zakresie realizacji Planu dla Pracy i Rozwoju, w szczególności: 1) identyfikowanie i analizowanie zagadnień związanych z realizacją Planu dla Pracy i Rozwoju; 2) opracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań merytorycznych, prawnych i organizacyjnych wpisujących się w Plan dla Pracy i Rozwoju; 3) inicjowanie i koordynowanie współpracy z przedstawicielami środowisk istotnych z punktu widzenia realizacji Planu dla Pracy i Rozwoju; 4) podejmowanie działań mających na celu popularyzację wiedzy o Planie dla Pracy i Rozwoju.

 

 

Gratulujemy i życzymy satysfakcji z pełnienia funkcji!

 

 

 

 

prof. b.kPROF. DR HAB. BARBARA KROMOLICKA POWOŁANA PRZEZ PREZYDENTA RP DO RADY DS. SPOŁECZNYCH NARODOWEJ RADY ROZWOJU NA KADENCJĘ 2021-2025 ROKU

 

Rada ds. Społecznych przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej to gremium konsultacyjno-doradcze działające w ramach Narodowej Rady Rozwoju, które zajmuje się analizowaniem aktualnej sytuacji w zakresie polityki społecznej i spraw społecznych, prowadzeniem debaty strategicznej i dialogu w tym obszarze oraz opracowywaniem propozycji konkretnych rozwiązań prawno-instytucjonalnych i monitorowaniem ich realizacji. Prace Rady obejmują w szczególności przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, opracowywanie założeń i projektów inicjatyw legislacyjnych oraz wspieranie działań Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej związanych z realizacją podejmowanych inicjatyw, a także formułowanie generalnych wniosków w zakresie polityki społecznej i spraw społecznych. Prace członków Rady są prowadzone społecznie.

 

 

 

 

20210518 114455 03

Z przyjemnością informujemy, że

prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta

została wybrana ekspertką

Narodowej Agencji Programu Erasmus+ 

i Europejskiego Korpusu Solidarności

w obszarze edukacji szkolnej oraz szkolnictwa wyższego.

                         Kadencja ekspertów trwa 7 lat. 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

 

 

DSC 7948

Uprzejmie informujemy o wyborze

prof. dr hab. Renaty Nowakowskiej-Siuty 

na drugą kadencję dziekana


Wydziału Nauk Społecznych 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan M Kwiatkowski

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii powierzył

w dniu 14 kwietnia 2021 r. 

prof. dr. hab. Stefanowi M. Kwiatkowskiemu 

funkcję

Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego programu wieloletniego pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy".

Jest to program ustanowiony uchwałą Nr 80/2019 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. W jego realizację zaangażowane są ośrodki naukowe z terenu całego kraju. Do zadań Zespołu Koordynacyjnego należy ocena procedur badawczych i uzyskanych wyników oraz formułowanie propozycji  ich praktycznego wykorzystania.

 

Gratulujemy i życzymy satysfakcji z pełnienia funkcji!

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Marek Konopczyński został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na kolejną, czteroletnią kadencję.

W Radzie Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

prof. Marek Konopczyński zasiada od 2008 roku. 

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Ministrze Sprawiedliwości, a powołanym przez Prezesa Rady Ministrów. W jej skład wchodzą reprezentanci wymiaru sprawiedliwości (sędzia, kurator, prokurator), a także przedstawiciele świata nauki, policji, służby więziennej, wybranych ministerstw oraz organizacji charytatywnych i stowarzyszeń.

Prof. dr hab. Marek Konopczyński jest również członkiem Rady Polityki Penitencjarnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości.

 

                

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że XIII Zjazd Delegatów PTP wybrał

 

Prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską

 

na Członkinię Prezydium Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na kadencję 2020-2023.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Jego Magnificencja Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki wręczył Medal 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego: prof. Zbigniewowi Kwiecińskiemu (Dziekan WSE UAM w latach: 1993-1999), prof. Wiesławowi Ambrozikowi (Dziekan WSE UAM w latach: 2002-2008), prof. Zbyszko Melosikowi (Dziekan WSE UAM w latach: 2008-2016) prof. Agnieszce Cybal-Michalskiej (Dziekan WSE UAM w latach 2016-2020 i wybranej na kadencję 2020-2024) oraz Paniom Prodziekan WSE w latach 2016-2020 i wybranych na kadencję 2020-2024: prof. Agnieszce Gromkowskiej-Melosik, prof. Magdalenie Piorunek, a także prof. Heliodorowi Muszyńskiemu (Dyrektorowi IP w latach: 1967–1985  oraz Przewodniczącemu KNP PAN w latach: 1984-1993). Serdecznie Państwu gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia, które jest wyrazem uznania społeczności akademickiej dla zaangażowania na rzecz rozwoju Uniwersytetu Poznańskiego jak i duży sukces środowiska pedagogów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski (wiceprzewodniczący KNP PAN), został powołany w skład:

  • Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół PolskichKRASP (kadencja 2020-2024)

        oraz

  • Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - MEN (kadencja 2020-2024).

        Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

mATT00135

Uprzejmie informujemy, że Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert Ciborowski po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, która została wyrażona w tajnym głosowaniu, powołał Pana Prof. dr hab. Mirosława Sobeckiego do objęcia funkcji Dziekana Wydziału Nauk o Edukacji na kadencję 2020-2024.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

Foto1

Z przyjemnością informujemy, że JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego powołał prof. dra hab. Zenona Gajdzicę na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

Panu Dziekanowi serdecznie gratulujemy, życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotoUprzejmie informujemy, iż we wrześniu 2020 roku rozpoczęła się kadencja nowych władz rektorskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którym będzie przewodził JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Cieszymy się, że do władz rektorskich powołana została na funkcję Prorektora do spraw Rozwoju Kadr Pani prof. dr hab. Ewa Jarosz. Serdecznie gratulujemy Pani Profesor wyboru na stanowisko prorektora, które jest wyrazem zaufania społeczności akademickiej dla prof. dr hab. Ewy Jarosz jak i duży sukces całego środowiska pedagogów.

Życzymy Pani Profesor wielu sukcesów.

 

 

 

 

W dniu 29 06 2020 roku Rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza została Pani prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, która na stanowisko prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społecznym oraz Szkoły Dziedzinowej Nauk Społecznych zaproponowała prof. dr hab. Zbyszko Melosika z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, członka KNP PAN. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi wyboru na stanowisko prorektora, który jest wyrazem zaufania społeczności akademickiej dla prof. dr hab. Zbyszko Melosika, jak i duży sukces całego środowiska pedagogów.

IMG 2510b

fot. Monika Sidorowska

 

 

BS image25 czerwca 2020 roku prof. dr hab. Bogusław Śliwerski – Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2019 - otrzymał tytuł Doktora Honorowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktor honorowy wygłosił wykład pt: Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński – pedagogia odwagi i pozytywnego oporu wobec przemocy.

UCHWAŁA Nr 25/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu.

 

List gratulacyjny Przewodniczącej Komitetu Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej

 

 

 

foto

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 września 2020 roku Jej Magnificencja Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska powołała Panią Prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską do objęcia funkcji Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM na kadencję 2020-2024. Społeczność WSE UAM jednomyślnie poparła kandydaturę Pani Profesor do pełnienia tej zaszczytnej funkcji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.