Aktualności

STANOWISKO SEKCJI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ KNP PAN W SPRAWIE DOKUMENTU EDUKACJA DLA WSZYSTKICH MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKISTANOWISKO SEKCJI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ KNP PAN W SPRAWIE DOKUMENTU EDUKACJA DLA WSZYSTKICH MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI 2STANOWISKO SEKCJI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ KNP PAN W SPRAWIE DOKUMENTU EDUKACJA DLA WSZYSTKICH MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI 3STANOWISKO SEKCJI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ KNP PAN W SPRAWIE DOKUMENTU EDUKACJA DLA WSZYSTKICH MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI 4STANOWISKO SEKCJI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ KNP PAN W SPRAWIE DOKUMENTU EDUKACJA DLA WSZYSTKICH MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI 5STANOWISKO SEKCJI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ KNP PAN W SPRAWIE DOKUMENTU EDUKACJA DLA WSZYSTKICH MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI 6STANOWISKO SEKCJI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ KNP PAN W SPRAWIE DOKUMENTU EDUKACJA DLA WSZYSTKICH MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI 7

Prof. dr hab. Marek Konopczyński powołany na członka Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju (i będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego tego organu).

ZDJĘCIE 2

 

 

Rada jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Do zadań Rady należy zapewnianie wsparcia Ministrowi w zakresie realizacji Planu dla Pracy i Rozwoju, w szczególności: 1) identyfikowanie i analizowanie zagadnień związanych z realizacją Planu dla Pracy i Rozwoju; 2) opracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań merytorycznych, prawnych i organizacyjnych wpisujących się w Plan dla Pracy i Rozwoju; 3) inicjowanie i koordynowanie współpracy z przedstawicielami środowisk istotnych z punktu widzenia realizacji Planu dla Pracy i Rozwoju; 4) podejmowanie działań mających na celu popularyzację wiedzy o Planie dla Pracy i Rozwoju.

 

 

Gratulujemy i życzymy satysfakcji z pełnienia funkcji!

 

 

 

 

STANOWISKO SEKCJI PEDAGOGIKI SZKOŁY I SEKCJI PEDEUTOLOGII KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN 1STANOWISKO SEKCJI PEDAGOGIKI SZKOŁY I SEKCJI PEDEUTOLOGII KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN 2

12

Rada Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

prof. b.kPROF. DR HAB. BARBARA KROMOLICKA POWOŁANA PRZEZ PREZYDENTA RP DO RADY DS. SPOŁECZNYCH NARODOWEJ RADY ROZWOJU NA KADENCJĘ 2021-2025 ROKU

 

Rada ds. Społecznych przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej to gremium konsultacyjno-doradcze działające w ramach Narodowej Rady Rozwoju, które zajmuje się analizowaniem aktualnej sytuacji w zakresie polityki społecznej i spraw społecznych, prowadzeniem debaty strategicznej i dialogu w tym obszarze oraz opracowywaniem propozycji konkretnych rozwiązań prawno-instytucjonalnych i monitorowaniem ich realizacji. Prace Rady obejmują w szczególności przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, opracowywanie założeń i projektów inicjatyw legislacyjnych oraz wspieranie działań Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej związanych z realizacją podejmowanych inicjatyw, a także formułowanie generalnych wniosków w zakresie polityki społecznej i spraw społecznych. Prace członków Rady są prowadzone społecznie.

 

 

 

 

KNP PAN Stanowisko Sekcji Pedagogiki Szkoły i Sekcji Pedeutologii 1KNP PAN Stanowisko Sekcji Pedagogiki Szkoły i Sekcji Pedeutologii 2KNP PAN Stanowisko Sekcji Pedagogiki Szkoły i Sekcji Pedeutologii 3KNP PAN Stanowisko Sekcji Pedagogiki Szkoły i Sekcji Pedeutologii 4

Biuro ds. Doskonałości naukowej poszukuje

 

 

 

 

 

KNP PAN Opinia Komisji polityki oświatowej Sekcji pedutologii Sekcji pedagogiki szkoły 1KNP PAN Opinia Komisji polityki oświatowej Sekcji pedutologii Sekcji pedagogiki szkoły 2KRASP 1

 

 

 

 

KNP PAN STANOWISKO SEKCJI PEDAGOGIKI SPOLECZNEJ 1KNP PAN STANOWISKO SEKCJI PEDAGOGIKI SPOLECZNEJ 2

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej informuje, że termin składania prac biorących udział w IV edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe magisterską i doktorską z zakresu diagnostyki edukacyjnej (obronione w latach 2019–2021) upływa 10 października 2021 roku.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o diagnostyce edukacyjnej jako subdyscyplinie pedagogiki, jej teorii oraz praktycznych zastosowaniach. Diagnostyka edukacyjna to rozwijająca się nauka o rozpoznawaniu warunków, przebiegu i wynikach uczenia się.

Od przeszło ćwierć wieku organizowane są doroczne konferencje diagnostyki edukacyjnej. Na najbliższej, międzynarodowej XXVII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej zamierzamy nagrodzić najlepsze prace magisterską i doktorską z zakresu diagnostyki edukacyjnej zgłoszone do IV edycji Konkursu.

Zwycięstwo w Konkursie wiązać się będzie z nagrodą pieniężną, której wysokość ustali Kapituła Konkursu. W IV edycji Konkursu dla każdego laureata przewiduje się nagrodę pieniężną w wysokości 3000–5000 zł (o wysokości przyznanej nagrody zadecyduje Kapituła) oraz wystąpienie w sesji plenarnej na międzynarodowej XXVII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, podczas której zaprezentuje wybrane aspekty nagrodzonej pracy.

 

Szczegółowe informację o regulaminie Konkursu można znaleźć na stronie internetowej PTDE ptde.org w zakładce Konkursy.

Regulamin Konkursu

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Katedra Pedagogiki Szkolnej Instytutu Nauk Pedagogicznych

Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu

zaprasza do udziału w Konkursie dla pracowniczek i pracowników uczelni wyższych

(w tym doktorantek i doktorantów).

 

Tematem II edycji konkursu jest

„Człowiek współczesny wobec bezładnych procesów przyrodniczo-społecznych".

Termin zgłaszania artykułów do Konkursu upływa 31.01.2022 roku.

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.pedagogika.umk.pl/kpsz/konkurs-im-prof-marioli-chomczynskiej-rubachy/

 

 

 

 

 

KNP PAN Oświadczenie w sprawie poparcia stanowiska KRASP 1

 

 

 

 

20210518 114455 03

Z przyjemnością informujemy, że

prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta

została wybrana ekspertką

Narodowej Agencji Programu Erasmus+ 

i Europejskiego Korpusu Solidarności

w obszarze edukacji szkolnej oraz szkolnictwa wyższego.

                     Kadencja ekspertów trwa 7 lat. 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

 

 

DSC 7948

Uprzejmie informujemy o wyborze

prof. dr hab. Renaty Nowakowskiej-Siuty 

na drugą kadencję dziekana


Wydziału Nauk Społecznych 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

KNP PAN stanowisko w sprawie NPK

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 19 kwietnia 2021 roku

 

Pana Profesor dra hab. Czesława Kosakowskiego  

 

 laur klepsydra

 

cenionego pedagoga, pedagoga specjalnego, znakomitego nauczyciela akademickiego, wychowawcy wielu pokoleń pedagogów specjalnych, promotora prac doktorskich, recenzenta przewodów habilitacyjnych, postępowań o tytuł profesora z zakresu pedagogiki specjalnej, prawdziwego Humanisty z wielkim szacunkiem i zrozumieniem odnoszącego się do każdego człowieka i każdej ludzkiej niedoskonałości, autora licznych opracowań naukowych z obszaru niepełnosprawności oraz wspomagania osób konsekwencji niepełnosprawności doświadczających, wieloletniego zasłużonego pracownika Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (prodziekan Wydziału Humanistycznego w latach 1986-1990, zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii w latach 1981-1987, kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej w latach 1989-1995), Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 (kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej, członek Senatu, członek Senackiej Komisji Dydaktycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie
w latach 1995-1999, kierownik Zakładu, a kolejno Katedry Pedagogiki Specjalnej w latach 1999-2010, członek Senatu, przewodniczący Senackiej Komisji, Komisji Etyki UWM w Olsztynie w latach 1999-2005).

 

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom

w imieniu środowiska pedagogów
składamy wyrazy serdecznego współczucia,
Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

 

Stefan M Kwiatkowski

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii powierzył

w dniu 14 kwietnia 2021 r. 

prof. dr. hab. Stefanowi M. Kwiatkowskiemu 

funkcję

Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego programu wieloletniego pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy".

Jest to program ustanowiony uchwałą Nr 80/2019 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. W jego realizację zaangażowane są ośrodki naukowe z terenu całego kraju. Do zadań Zespołu Koordynacyjnego należy ocena procedur badawczych i uzyskanych wyników oraz formułowanie propozycji  ich praktycznego wykorzystania.

 

Gratulujemy i życzymy satysfakcji z pełnienia funkcji!

 

 

 

ZDJĘCIE 2

 

W dniu 13 kwietnia 2021 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Krajowej Rady Programowej OHP w trakcie którego dokonano wyboru Przewodniczącego Krajowej Rady Programowej OHP.

 

 

Członkowie Krajowej Rady Programowej OHP jednogłośnie wybrali na Przewodniczącego profesora Marka Konopczyńskiego.

Krajowa Rada Programowa to organ doradczy i opiniodawczy Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie działalności ustawowej oraz promocji Ochotniczych Hufców Pracy na terenie Rzeczypospolitej Polski. Obecna Rada Programowa została powołana Zarządzeniem Komendanta Głównego OHP w dniu 10 grudnia 2020 roku.

 

W skład Krajowej Rady Programowej OHP, oprócz Przewodniczącego prof. Marka Konopczyńskiego i jego zastępców: poseł Anny Dąbrowskiej-Banaszek i prof. Mirosława Grewińskiego wchodzą inni wybitni członkowie. Nie sposób nie wspomnieć o posłach, marszałkach województw, burmistrzach i prezydentach miast, a także samorządowcach. Skład Rady uzupełniają profesorowie różnych dziedzin życia społecznego, którzy ubogacają swoją wiedzą posiedzenia Rady.

W skład Krajowej Rady Programowej OHP wchodzą m.in.:

Renata Janik - wicemarszałek województwa świętokrzyskiego; 
Stanisław Derehajło - wicemarszałek województwa podlaskiego; 
Jacek Wójcicki – prezydent miasta Gorzowa Wielkopolskiego; 
Jakub Banaszek – prezydent miasta Chełma; 
Mieczysław Baszko – poseł ziemi podlaskiej; 
Magdalena Sroka – posłanka trójmiasta; 
Stanisław Bukowiec – poseł ziemi małopolskiej; 
Elżbieta Rafalska – posłanka do Parlamentu Europejskiego; 
Przemysław Czarnek – poseł ziemi lubelskiej - Minister Edukacji i Nauki; 
Artur Szałabawka – poseł ziemi szczecińskiej – działacz OHP; 
Artur Dziambor – poseł, zastępca przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży; 
Monika Pawłowska – posłanka ziemi lubelskiej; 
Jarosław Rzepa – poseł ziemi szczecińskiej, samorządowiec.

 

Gratulujemy i życzymy satysfakcji z pełnienia funkcji!

 

 

 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 2 kwietnia 2021 roku

 

Prof. dra hab. Wiesława Jamrożka

 

laur klepsydra

 

wybitnego historyka wychowania, wieloletniego (2001-2021) kierownika Zakładu Historii Wychowania, specjalisty z zakresu dziejów myśli i praktyki edukacyjnej XIX i XX wieku, ale także biografistyki historyczno-edukacyjnej, dziejów polskich kongresów i zjazdów pedagogicznych, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń pedagogów, uczonego bardzo poważanego, autora licznych opracowań naukowych z obszaru dziejów wychowania, praktyki edukacyjnej a także dziejów instytucji pedagogicznych,

członka Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, prezesa, członka zarządu Towarzystwa Historii Edukacji, członka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, redaktora naczelnego Biuletynu Historii Wychowania,

wieloletniego zasłużonego pracownika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rektora Łużyckiej Szkoły Wyższej im. Jana Benedykta Solfy w Żarach, kierownika Katedry Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie, oraz Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Humanistycznego Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie.

 

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,

Władze dziekańskie i społeczność Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 10 kwietnia br. o godz. 11.00 w Kościele parafii pw. Opatrzności Bożej w Poznaniu, ul. ks. Wacława Gieburowskiego 6 w Poznaniu i na pobliskim cmentarzu ul. Łowmiańskiego, 60-001 Poznań (cmentarz na Os. Bolesława Chrobrego). Zarówno we Mszy św., jak i Pogrzebie istnieje możliwość uczestniczenia on-line pod adresem: https://mementum.com.pl/transmisje-porzebow/ 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Marek Konopczyński został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na kolejną, czteroletnią kadencję.

W Radzie Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

prof. Marek Konopczyński zasiada od 2008 roku. 

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Ministrze Sprawiedliwości, a powołanym przez Prezesa Rady Ministrów. W jej skład wchodzą reprezentanci wymiaru sprawiedliwości (sędzia, kurator, prokurator), a także przedstawiciele świata nauki, policji, służby więziennej, wybranych ministerstw oraz organizacji charytatywnych i stowarzyszeń.

Prof. dr hab. Marek Konopczyński jest również członkiem Rady Polityki Penitencjarnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości.

 

                

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski (wiceprzewodniczący KNP PAN), został powołany w skład:

  • Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół PolskichKRASP (kadencja 2020-2024)

        oraz

  • Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - MEN (kadencja 2020-2024).

        Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Uprzejmie informujemy, że XIII Zjazd Delegatów PTP wybrał

 

Prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską

 

na Członkinię Prezydium Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na kadencję 2020-2023.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

mATT00135

Uprzejmie informujemy, że Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert Ciborowski po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, która została wyrażona w tajnym głosowaniu, powołał Pana Prof. dr hab. Mirosława Sobeckiego do objęcia funkcji Dziekana Wydziału Nauk o Edukacji na kadencję 2020-2024.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 13 grudnia 2020 roku

 

Prof. dra hab. Andrzeja Janowskiego

 

 

wiceministra edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, wybitnego pedagoga, jednego z najwybitniejszych instruktorów harcerskich, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń pedagogów, autora licznych opracowań naukowych z obszaru polityki edukacyjnej i teorii wychowania

wieloletniego zasłużonego pracownika
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

Foto1

Z przyjemnością informujemy, że JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego powołał prof. dra hab. Zenona Gajdzicę na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

Panu Dziekanowi serdecznie gratulujemy, życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 11 listopada 2020 roku

Prof. dra hab. Czesława Banacha

wybitnego pedagoga, kreatora współczesnej pedeutologii, specjalisty z zakresu edukacja nauczycieli oraz ich funkcjonowania w zawodzie,
polityki edukacyjnej oraz reformy szkolnictwa,
nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń pedagogów,
autora licznych opracowań naukowych z obszaru
kształtowania się planów edukacyjnych
i życiowych młodzieży oraz ich modyfikacji i rekonstrukcji,

wieloletniego członka Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Prognoz „Polska w XX wieku” i „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk,
Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego,

wieloletniego zasłużonego pracownika
Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie,
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
w Lublinie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 26 listopada 2020 roku o godz. 11.40. w Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 26 sierpnia 2020 roku

dra hab. Tomasza Sosnowskiego prof. UwB

laur klepsydra

pedagoga społecznego, cenionego badacza społecznych aspektów ojcowstwa, nauczyciela akademickiego,
sekretarza Stowarzyszenia Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych, członka Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Sekcji Pedagogiki Młodzieży KNP PAN

wieloletniego zasłużonego pracownika
Uniwersytetu w Białymstoku.

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 25 października 2020 roku

Prof. dra hab. Zdzisława Dąbrowskiego

wybitnego pedagoga, kreatora współczesnej pedagogiki opiekuńczej, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń pedagogów, pedagogów opiekuńczych, autora licznych opracowań naukowych z obszaru pedagogiki opiekuńczej

wieloletniego zasłużonego pracownika
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 23 sierpnia 2020 roku

prof. Marii Janion

laur klepsydra

Wybitnj polskej histotyczki literatury, profesora nauk humanistycznych, nauczyciela akademickiego,
członkini Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego,
wieloletniego zasłużonego pracownika
Instytutu Badań Literackich PAN, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

Rodzinie Zmarłej, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

Z głebokim żalem powiadamiamy,

że w dniu 1 listopada 2020 roku odeszła od nas

Pani Profesor dr hab. Olga Czerniawska

 

wybitny andragog i gerontolog,

twórczyni łódzkiej szkoły andragogicznej i gerontologicznej,

w latach 1980–2000 kierownik Zakładu Oświaty Dorosłych Uniwersytetu Łódzkiego,

w latach 1993–2000 kierownik Katedry Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego,

emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Śp. profesor dr hab. Olga Czerniawska

była autorką wielu publikacji z zakresu andragogiki i gerontologii, organizatorką licznych konferencji naukowych,

inspiratorką międzynarodowej współpracy naukowej, uczoną przekraczającą zastane paradymaty badawcze.

Zostanie zapamiętana jako Osoba o wielkim sercu i otwartości na drugiego człowieka,

z zaangażowaniem i wrażliwością wspierajaca młodych badaczy w ich rozwoju naukowym, jako Osoba wierna wyznawanym wartościom.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 listopada o godz. 10.30. w kościele pw. św. Teresy od Dzieciatka Jezus i św. Jana Bosko

w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 1/3.

 

Wyrazy szczerego współczucia kierujemy pod adresem Rodziny,

Bliskich i Znajomych Zmarłej.
 

Członkowie Sekcji Gerontologia

Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

W dniu 29 06 2020 roku Rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza została Pani prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, która na stanowisko prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społecznym oraz Szkoły Dziedzinowej Nauk Społecznych zaproponowała prof. dr hab. Zbyszko Melosika z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, członka KNP PAN. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi wyboru na stanowisko prorektora, który jest wyrazem zaufania społeczności akademickiej dla prof. dr hab. Zbyszko Melosika, jak i duży sukces całego środowiska pedagogów.

IMG 2510b

fot. Monika Sidorowska

 

Z przyjemnością informujemy, że Jego Magnificencja Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki wręczył Medal 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego: prof. Zbigniewowi Kwiecińskiemu (Dziekan WSE UAM w latach: 1993-1999), prof. Wiesławowi Ambrozikowi (Dziekan WSE UAM w latach: 2002-2008), prof. Zbyszko Melosikowi (Dziekan WSE UAM w latach: 2008-2016) prof. Agnieszce Cybal-Michalskiej (Dziekan WSE UAM w latach 2016-2020 i wybranej na kadencję 2020-2024) oraz Paniom Prodziekan WSE w latach 2016-2020 i wybranych na kadencję 2020-2024: prof. Agnieszce Gromkowskiej-Melosik, prof. Magdalenie Piorunek, a także prof. Heliodorowi Muszyńskiemu (Dyrektorowi IP w latach: 1967–1985  oraz Przewodniczącemu KNP PAN w latach: 1984-1993). Serdecznie Państwu gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia, które jest wyrazem uznania społeczności akademickiej dla zaangażowania na rzecz rozwoju Uniwersytetu Poznańskiego jak i duży sukces środowiska pedagogów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

 

BS image25 czerwca 2020 roku prof. dr hab. Bogusław Śliwerski – Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2019 - otrzymał tytuł Doktora Honorowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktor honorowy wygłosił wykład pt: Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński – pedagogia odwagi i pozytywnego oporu wobec przemocy.

UCHWAŁA Nr 25/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu.

 

List gratulacyjny Przewodniczącej Komitetu Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 1 listopada 2020 roku

Prof. dr hab. Olgi Czerniawskiej

 

wybitnej humanistki, Twórczyni „Łódzkiej szkoły andragogicznej i gerontologicznej”,
niezwykle umiejętnie łączącej w swoim życiu i działalności naukowej rolę naukowca, eksperta, pedagoga,
działacza światowego, nauczyciela i społecznika, wieloletniego zasłużonego pracownika

Uniwersytetu Łódzkiego.

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

foto

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 września 2020 roku Jej Magnificencja Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska powołała Panią Prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską do objęcia funkcji Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM na kadencję 2020-2024. Społeczność WSE UAM jednomyślnie poparła kandydaturę Pani Profesor do pełnienia tej zaszczytnej funkcji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 13 października 2020 roku

Prof. dra hab. Andrzeja Jaczewskiego

laur klepsydra

nestora polskiej seksuologii, lekarza-pediatrę i pedagoga, specjalistę medycyny szkolnej,
zajmującego się zagadnieniami rozwoju dzieci i młodzieży, wybitnego naukowca, autora wielu podręczników akademickich i książek popularnych
na temat dojrzewania dziewcząt i chłopców

wieloletniego zasłużonego pracownika
Uniwersytetu Warszawskiego

odznaczonego medalem KNP PAN
„Medal Za Zasługi dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki”

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

fotoUprzejmie informujemy, iż we wrześniu 2020 roku rozpoczęła się kadencja nowych władz rektorskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którym będzie przewodził JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Cieszymy się, że do władz rektorskich powołana została na funkcję Prorektora do spraw Rozwoju Kadr Pani prof. dr hab. Ewa Jarosz. Serdecznie gratulujemy Pani Profesor wyboru na stanowisko prorektora, które jest wyrazem zaufania społeczności akademickiej dla prof. dr hab. Ewy Jarosz jak i duży sukces całego środowiska pedagogów.

Życzymy Pani Profesor wielu sukcesów.