P r z e w o d n i c z ą c a  KNP:
Prof. dr hab. Agnieszka CYBAL-MICHALSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

H o n o r o w y  P r z e w o d n i c z ą c y  KNP:

prof. dr hab. dr h.c. multi Tadeusz LEWOWICKI (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski)

W i c e p r z e w o d n i c z ą c y  KNP:

prof. dr hab. dr h.c. multi  Stefan M. KWIATKOWSKI (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
prof. dr hab. Mirosław J. SZYMAŃSKI (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

P r e z y d i u m  KNP:
prof. dr hab. Barbara KROMOLICKA (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Jerzy NIKITOROWICZ (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. dr hab. Marzenna ZAORSKA (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

C z ł o n k o w i e  KNP:
prof. dr hab. Maria CZEREPANIAK-WALCZAK (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Zenon GAJDZICA (Uniwersytet Śląski)
dr hab. prof. DSW Bogusława Dorota GOŁĘBNIAK (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
prof. dr hab. Agnieszka GROMKOWSKA-MELOSIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Ewa JAROSZ (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Dorota KLUS-STAŃSKA (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Marek KONOPCZYŃSKI (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. prof. UZ Mirosław KOWALSKI (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Amadeusz KRAUSE (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Dariusz KUBINOWSKI
prof. dr hab. Roman LEPPERT (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
prof. dr hab. dr h.c. Zbyszko MELOSIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
ks. prof. dr hab. Marian NOWAK (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Mirosława NOWAK-DZIEMIANOWICZ (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)
dr hab. prof. UZ Inetta NOWOSAD (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Tadeusz Andrzej PILCH (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Andrzej RADZIEWICZ-WINNICKI (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Krzysztof RUBACHA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Barbara SMOLIŃSKA-THEISS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
prof. dr hab. Mirosław SOBECKI (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. dr hab. Jolanta SZEMPRUCH (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. dr hab. Władysława SZULAKIEWICZ (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. prof. APS Maciej TANAŚ (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
prof. dr hab. Danuta URBANIAK-ZAJĄC (Uniwersytet Łódzki)

C z ł o n e k  PAN:

prof. dr hab. dr h.c. multi Zbigniew KWIECIŃSKI czł. rzecz. PAN

C z ł o n k i n i  h o n o r o w a KNP:
[
prof. dr hab. Irena WOJNAR (Uniwersytet Warszawski)]

S e k r e t a r z  o r g a n i z a c y j n o - t e c h n i c z n y  KNP:
dr hab. Mirosław KOWALSKI prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)


Skład Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w kadencji 2015-2019