Komitet Nauk Pedagogicznych działa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Komitet kontynuuje tradycje i czerpie inspirację z działalności Komitetów Nauk Pedagogicznych poprzednich kadencji. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN jest ciałem doradczym i opiniodawczym, reprezentującym krajowe środowisko naukowe w zakresie swoich kompetencji merytorycznych. Jako organ przedstawicielski naukowców podejmuje działania na rzecz nauk pedagogicznych, środowiska naukowego oraz oświatowego. Komitet Nauk Pedagogicznych jest samorządną reprezentacją uczonych reprezentujących pedagogikę, która służy integrowaniu akademików z całego kraju wokół najważniejszych problemów i zadań polskiej pedagogiki.

Komitet został powołany w 1953 r. W skład KNP wchodzą profesorowie pedagogiki wybierani co cztery lata w tajnych wyborach przez samodzielnych pracowników naukowych oraz członkowie Akademii. Osoba szczególnie zasłużoną dla rozwoju nauk pedagogicznych i powołania Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN i pierwszym Przewodniczącym Komitetu był prof. Bogdan Suchodolski, (w latach 1953-1973). Przewodniczącymi Komitetu Nauk Pedagogicznych byli kolejno: prof. Wincenty Okoń (1973-1984), prof. Heliodor Muszyński, 1984-1993), prof. Tadeusz Lewowicki (1993-2007), prof. Stefan M. Kwiatkowski (2007-2010), prof. Bogusław Śliwerski (2011-2019). Obecnie – w kadencji 2020-2023 - funkcję Przewodniczącej pełni prof. Agnieszka Cybal-Michalska.

Od momentu powołania Komitetu Nauk Pedagogicznych jego zadania koncentrowały się na: analizowaniu i ocenie rozwoju nauk pedagogicznych, rozważaniu istotnych problemów pedagogiki, organizowaniu sesji i konferencji naukowych oraz upowszechnianiu wyników badań naukowych, inicjowaniu i rozwijaniu współpracy z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi, przeprowadzaniu ocen stanu i potrzeb nauk pedagogicznych oraz instytucji naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek nadzorujących te instytucje, przygotowywaniu ekspertyz naukowych, diagnozowaniu stanu oświaty, kształceniu kadr akademickich i oświatowych w dziedzinie pedagogiki, ocenianiu poczynań reformatorskich w systemie edukacji narodowej, opracowywaniu nowych koncepcji i propozycji rozwiązań modelowych dotyczących oświaty, kształcenia i doskonalenia kadr naukowych w dziedzinie pedagogiki oraz kształcenia nauczycieli.

Chlubną kartę dzielności Komitetu Nauk Pedagogicznych stanowi wspieranie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową, promowanie rozwoju naukowego i osiągnięć młodych badaczy. Komitet od 1979 roku organizuje Letnie Szkoły Młodych Pedagogów (od 2019 r. noszą one imię Profesor Marii Dudzikowej). Inną formą ważkiej działalności Komitetu jest organizowanie seminariów i konferencji naukowych. Członkinie i Członkowie Komitetu przygotowują opinie i ekspertyzy dla ministerstw np. MEN, MNiSW, MKiDN oraz władz uczelni i jednostek akademickich, w których kształci się pedagogów oraz nauczycieli. Komitet wydaje serie publikacji książkowych ("Pedagogika w Nauce i Praktyce"; "Kultura Szkoły" i "Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki"). KNP PAN patronuje także uczelnianym periodykom naukowym („Rocznik Pedagogiczny”, „Studia Pedagogiczne”, „Studia z Teorii Wychowania”, „Resocjalizacja Polska”, „Biuletyn Historii Wychowania”, „Przegląd Pedagogiczny”, „Paedagogia Christiana”, „Chowanna”, „Forum Pedagogiczne”, „Horyzonty Wychowania”, „Parezja”).

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN stawia sobie w każdej kadencji w ramach planu pracy ambitne zadania, których celem jest - w najogólniejszym sensie - integracja środowiska naukowego pedagogów i podtrzymywanie świadomości społecznego znaczenia pedagogiki jako nauki oraz społecznej odpowiedzialności pedagogów.